Augusti – 2012

■ Kf 2012-08-27 Sammanträdet öppnas med upprop.
■ Kf 2012-08-27 Svar på fråga gällande tillskjutande av medel till kulturskolan.
■ Kf 2012-08-27 Fråga 1.
■ Kf 2012-08-27 Fråga 2.
■ Kf 2012-08-27 Svar på revisionsrapport – Granskning av Musik- och kulturskolan.
■ Kf 2012-08-27 Svar på revisionsrapport – Granskning av personalpolitiken.
■ Kf 2012-08-27 Granskning av Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd.
■ Kf 2012-08-27 Verksamhetsberättelse 2011 för IT-nämnd Skåne Nordost.
■ Kf 2012-08-27 Strategi för energieffektivisering innehållande mål och åtgärder fram till och med 2014.
■ Kf 2012-08-27 Verksamhetsområde för allmän dricks- och spillvattensanläggning i Ignaberga.
■ Kf 2012-08-27 Redovisning av uppdrag – Utvecklingsplan för Österås idrottsplatsområde.
■ Kf 2012-08-27 Budgetuppföljning – Redovisning av åtgärder.
■ Kf 2012-08-27 Reviderad krisledningsplan för Hässleholms kommun samt reglemente för krisledningsnämnd.
■ Kf 2012-08-27 Kommunala bolags medverkan i kommunens krisledningsarbete vid samhällsstörningar och kriser.
■ Kf 2012-08-27 Upphävande av dokument i kommunala författningssamlingar.
■ Kf 2012-08-27 Motion om att införa ett nytt gymnasieprogram vid Hässleholms kommuns gymnasium med inriktning på tågunderhåll.
■ Kf 2012-08-27 Valärenden.
■ Kf 2012-08-27 Anmälningar.

0 Comments

Leave a Reply


*

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>