September – 2015

■ Sammanträdet öppnas och upprop.
■ Fråga till Lena Wallentheim (S) från Lars Johnsson (M), angående fiberuppkoppling till Farstorps skola.
■ Revisionsrapport om granskning av anmälan om barn som misstänks fara illa.
■ Revisionsrapport om granskning av insatser till elever i behov av särskilt stöd.
■ Revisionsrapport om granskning av investeringsprocessen.
■ Förvärv avseende Hässleholm Vittsjö 3:165 (Mariagården).
■ Förslag till ANDT-strategi med handlingsplan att ersätta drogpolitiskt handlingsprogram.
■ Ändring av taxa för barnomsorgsavgifter, maxtaxa.
■ Ändring av ”Bestämmelser för kommunalt bidrag till enskilda vägar”.
■ Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 för Samordningsförbundet Skåne Nordost.
■ Begäran om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 – AV Media Skåne.
■ Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd.
■ Förslag till reviderat reglemente för krisledningsnämnd.
■ Förslag till reviderad krisledningsplan för Hässleholms kommun.
■ Policy för Hässleholms kommuns säkerhet och krisberedskap mandatperioden 2015-2018.
■ Uppdatering av regler för intern kontroll.
■ Svar på motion om att återupprätta bussförbindelsen för gymnasieeleverna i Verum, Farstorp och Vankiva.
■ Svar på motion om förenkling för handikappade att erhålla parkeringstillstånd.
■ Bordläggning – Svar på motion om klimatsmart mat – klimathänsyn i kommunens kostverksamhet och Svar på motion om obligatorisk utbildning för styrelser och nämnder.
■ Valärenden.
■ Anmälningar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


*