December – 2018

# Sammanträdet öppnas och upprop.
# 1: Frågor och interpellationer.
# 2: Valärende.
# 3: Anmälningsärende.
# 4: Inlämnade motioner.
# 5: Strategisk plan 2019-2021 med Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021.
# 6: Lars Johnsson (M).
# 7: Hanna Nilsson (SD).
# 8: Lena Wallentheim (S).
# 9: Johan Hammarqvist (C).
# 10: Björn Widmark (FV).
# 11: Robin Gustavsson (KD).
# 12: Agneta Olsson Enochsson (L).
# 13: Magnus Åkeborn (V).
# 14: Arberesha Sabani (MP).
# 15: Gruppledarnas replikrunda.
# 16: Strategisk plan – Debatt.
# 17: Ekonomistyrningsprinciper och övriga budgetregler 2018 – Debatt.
# 18: Övriga budgetregler – Debatt.
# 19: Kommunstyrelsen – Debatt.
# 20: Återupptaget sammanträde – efter lunch.
# 21: Kommunrevision – Debatt.
# 22: Teknisk nämnd – Debatt.
# 23: Återupptaget sammanträde – efter paus.
# 24: Miljö- och stadsbyggnadsnämnd – Debatt.
# 25: Kultur- och fritidsnämnd – Debatt.
# 26: Barn- och utbildningsnämnd – Debatt.
# 27: Socialnämnd – Debatt.
# 28: Omsorgsnämnd – Debatt.
# 29: Specifikation till finansförvaltningen – Debatt.
# 30: Beslut – Strategisk plan 2019-2021 med Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021.
# 31: Ärende 6 – Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken – revidering 2018.
# 32: Ärende 7 – Beslut avseende överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt lag om färdtjänst .
# 33: Ärende 8 – Begäran om anslag – Ombyggnad och anpassning av ny lokalisering av tekniska förvaltningen .
# 34: Ärende 9 – Överlåtelse av aktierna i Hässleholms Vatten AB till Hässleholm Miljö AB .
# 35: Ärende 10 – Redovisning av partistöd 2017 samt ändring av regler för partistöd.
# 35: Ärende 11 – Revidering av internhyror 2018, finansiering och ramförändringar.
# 36: Bordläggning och Justering av valärende – Sammanträdet avslutas.

Kommentarer inaktiverade.