December – 2019

# *: Sammanträdet öppnas – upprop.
# 1: Frågor och interpellationer.
# a. Fråga till Tekniska nämndens ordförande om vad de medel från investeringsbudgeten har använts till i våra Pågatågsorter.
# b. Fråga till Tekniska nämndens ordförande om hur ska tekniska nämnden hantera sina upphandlingar i framtiden.
# c. Fråga till Kultur- och fritidsnämndens ordförande om vad blir den faktiska besparingen för kommunen när man nu dragit in stödet till våra studieförbund.
# d. Fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande om halveringen av bidragen till Mötesplats Ljungdala och Markan.
# e. Fråga till kommunstyrelsens ordförande om bostadsbyggande på stationsorterna.
# 2: Valärenden.
# 3: Anmälningsärenden.
# 4: Inlämnade motioner.
# 5: Revisionsrapport – granskning av investeringsprocessen i Hässleholms kommun.
# 6: Justering av avgiftsmodell och kursavgifter för Kulturskolans elever.
# 7: Förvärv av del av fastighet Magasinet 3, Havremagasinet.
# 8: Godkännande av köpekontrakt och samarbetsavtal mellan HSB Skåne och kommunen på fastigheten Ängelholm Magnarp 5:27, Magnarpskolonin.
# 9: Policy och styrdokument för Hässleholms kommuns arbete med krisberedskap 2019-2022 samt reglemente för krisledningsnämnden.
# 10: Motion om Finjasjöns tillstånd.
# 11: Motion om arbetsmiljöansvarsliknande regler på daglig verksamhets verksamheter .
# 12: Motion om GC-väg mellan Stoby och Ballingslöv med mera – Sammanträdet avslutas.