Juni – 2019

# Sammanträdet öppnas och upprop.
# 1: Frågor och interpellationer.
# 2: Valärende.
# 3: Anmälningsärende.
# 4: Inlämnade motioner.
# 5: Revisionsrapport om granskning av kommunens introduktionsprogram.
# 6: Strategisk plan 2019-2021 med Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021.
— Lars Johnsson (M).

# 7: Hanna Nilsson (SD).
# 8: Lena Wallentheim (S).
# 9: Lena Svensson (C).
# 10: Björn Widmark (FV).
# 11: Robin Gustavsson (KD).
# 12: Agneta Olsson Enochsson (L).
# 13: Magnus Åkeborn (V).
# 14: Dolores Öhman (MP).
# 15: Gruppledarnas replikrunda.
# 16: Strategisk plan – Debatt.
# 17: Ekonomistyrningsprinciper och övriga budgetregler 2018 – Debatt.
# 18: Kommunstyrelsen – Debatt.
# 19: Teknisk nämnd – Debatt.
# 20: Kultur- och fritidsnämnd – Debatt.
# 21: Barn- och utbildningsnämnd – Debatt.
# 22: Socialnämnd – Debatt.
# 23: Omsorgsnämnd – Debatt.
# 24: Miljö- och stadsbyggnadsnämnd – Debatt.
# 25: Specifikation till finansförvaltningen – Debatt.
# 26: Beslut – Strategisk plan 2019-2021 med Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021.
# 27: Ärende 7 – Ansvarsfrihet år 2018 för kommunalförbundet AV Media Skåne.
# 28: Ärende 8 – Ansvarsfrihet år 2018 för kommunalförbundet Sydarkivera.
# 29: Ärende 9 – Ansvarsfrihet år 2018 för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd.
# 30: Ärende 10 – Uppdraget vid servicekontoren i Vittsjö, Sösdala och Hästveda.
# 31: Ärende 11 – Taxa för Hässleholms kommuns tillsyn enligt tobakslagen.
# 32: Ärende 12 – Central fordonsenhet, ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser. Bordläggning av resterande ärenden. Sammanträdet avslutas.

Kommentarer inaktiverade.