November – 2019

# 1: Sammanträdet öppnas – upprop.
# * Presentation av Hässleholms Vatten.
# * Presentation av Hässlehem.
# * Presentation av Hässleholm Miljö.
# * Presentation av HIBAB.
# * Fortsättning utav sammanträdet – justering av närvaro.
# 2: Frågor och interpellationer.
# a. Fråga till tekniska nämndens ordförande om våtmark på Hovdala.
# b. Fråga till kommunstyrelsens ordförande om hur ser stödet ut för de chefer de på olika arbetsplatserna som tvingas jobba med frågor som att säga upp personal.
# c. Fråga till tekniska nämndens ordförande om vad de medel från investeringsbudgeten har använts till i våra Pågatågsorter.
# d. Fråga till tekniska nämndens ordförande om hur ska tekniska nämnden hantera sina upphandlingar i framtiden.
# e. Fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande om vad blir den faktiska besparingen för kommunen när man nu dragit in stödet till våra studieförbund.
# 3: Valärenden.
# 4: Anmälningsärenden.
# 5: Inlämnade motioner.
# 6: Översyn av det totala föreningsstödet.
# 7: VA-strategi för Hässleholms kommun.
# 8: Utökning av verksamhetsområde för dagvatten inom planområde Vannaröd 7:35 med flera.
# 9: Begäran om översyn av miljö- och stadsbyggnadsnämndens reglemente alternativt tillskjutande av resurser.
# 10: Skattesatsen 2020.
# 11: Revidering av policy för Hässleholms kommuns aktiebolag.
# 12: Ägardirektiv för Hässleholms Industribyggnads AB och dess dotterbolag.
# 13: Ägardirektiv för Hässleholm Miljö AB och dess dotterbolag.
# 14: Motion – Finjasjöns tillstånd.
# 15: Motion om Hässleholms järnvägsstation.
# 16: Motion om att förhindra spridning av mikroplaster från lekplatser – Sammanträdet avslutas.