April – 2020

# Sammanträdet öppnas, parentation och upprop.
# 1: Frågor och interpellationer.
# 2: Valärende.
# 3: Anmälningsärenden.
# 4: Inlämnade motioner.
# 5: Över- och underskottshantering 2020.
# 6: Revidering av taxa för offentlig livsmedelskontroll.
# 7: Förslag till ny förvaltnings- och nämndsorganisation från 2020-07-01 .
# 8: Anhållan om utökad budgetram för kommunledningsförvaltningen, arbetsmarknadsenheten.
# 9: Förändrad tidpunkt för fastställande av Strategisk plan med budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 .
# 10: Revidering av placeringsregler för Hässleholms kommuns
pensionsmedel.

# 11: Avgift onödiga automatiska brandlarm.
# 12: Taxa för tillsynsbesök, tillståndsprövning samt godkännande av föreståndare för explosivvara.
# 13: Förslag till nytt reglemente för Brottsförebyggande rådet.
# 14: Redovisning av prioriterade insatser för bostadsförsörjningen.
# 15: Redovisning av obesvarade motioner per 2020-04-30.
# 16: Motion om Vanneberga skola.
# 17: Motion om att minska matsvinnet – värna miljön.
# 18: Motion om praktikplatser för gymnasieskolans elever.
# 19: Motion om risk- och konsekvensanalyser av beslut.
# 20: Motion om inrättande av jourskolor.v
# 21: Motion om GC-väg mellan Stoby och Ballingslöv med mera.
# 22: Motion om kostnader för att någon annan har sagt upp
förvaltningschefen.

# 23: Motion om kommunikationsoperatör i fibernätet Hässleholm – Sammanträdet avslutas.

Kommentarer inaktiverade.