Maj – 2021

# Sammanträdet öppnas och upprop.
# 1: Information till fullmäktige om de helägda bolagens verksamheter utifrån ägardirektiv och framtidsplaner.
# 2: Fråga till kommunstyrelsens ordförande om besittningsrätt för boende på LSS-boende och särskilda boenden.
# 3: Valärenden.
# 4: Anmälningsärenden.
# 5: Inlämnade motioner.
# 6: Ansvarsfrihet år 2020 för kommunalförbundet AV Media Skåne.
# 7: Ansvarsfrihet år 2020 för östra Skånes Hjälpmedelsnämnd.
# 8: Samordningsförbundet Skåne Nordost, behandling av ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020.
# 9: Värdeöverföring från Hässlehem AB 2021.
# 10: Detaljplan för del av Hässleholm 87:6 m.fl. (Kyrkskolan), Hässleholm stad – antagande.
# 11: Motion till minne av Magnarpskolonin.
# 12: Motion rörande utträde ur Ett jämställt Skåne.
# 13: Motion – Öppna upp Första Avenyen för biltrafik igen.
# 14: Motion om att inrätta en fritidsbank.
# 15: Motion om Åhusfältet.
# 16: Motion om ”lntegrationsplikt”.
# 17: Motion om ”tvålärarsystem”.
# 18: Motion om att utveckla stadsbilden genom placering av järnvägsvagn med servering vid Stortorget.
# 19: Motion om att avveckla ägandet i Kristianstad Airport.
# 20: Motion om att” införa Ängelholmsmodellen, Aktivitet Förebygger”.
# 21: Motion om ombyggnationen av Järnvägsgatan i Hässleholm.
# 22: Motion om omgestaltning av Järnvägsgatan.
# 23: Motion gällande införande av etableringslån i Hässleholms kommun – Bordläggning ärende 24-29 – Sammanträdet avslutas.

Kommentarer inaktiverade.