RADIO HÄSSLEHOLM 98.5

Lyssna direkt

Kommunfullmäktige 2012

< Tillbaka till Kommunfullmäktiges programbank

December – 2012

■ Sammanträdet öppnas och upprop.
■ Information om Dryport Skåne av Johan Eriksson och Johan Borglin.
■ Fråga.
■ Fråga.
■ Svar på revisionsrapport – Granskning av kommunens upphandlingsverksamhet.
■ Svar på revisionsrapport – Granskning av Hässleholms kommuns delårsrapport 2012-08-31.
■ Antagande av detaljplan med miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för underhållsdepå för persontåg, del av Kärråkra 114:10 med flera.
■ Begäran om ändring av firmanamn gällande AB Hässleholmsbyggen till Hässlehem AB.
■ Översyn av placeringsreglerna för kommunens pensionsmedel.
■ Ändring av arbetsordning för samarbetskommittén Skåne Nordost.
■ Köp av trygghetsboende Hässleholm Macken 16 – godkännande av AB Hässleholmsbyggens köp och hyresavtal samt ökning av borgen.
■ Valärenden.
■ Anmälningar.
■ Avslutning och tack för i år.

November – 2012

■ Sammanträdet öppnas och upprop.
■ Avtal om samverkan i IT-nämnd Skåne Nordost.
■ Reglemente för IT-nämnd Skåne Nordost.
■ Informatioon om valärenden och anmälningar.
■ Strategisk plan 2013-2016 samt budget 2013 och flerårsplan 2014-2015.
■ Urban Widmark (m).
■ Tommy Nilsson (s).
■ Patrik Jönsson (sd).
■ Lars-Göran Wiberg (c).
■ Robin Gustasson (kd).
■ Peter Grot (mp).
■ Lars Arvidsson (fp).
■ Per-Åke Purk (v).
■ Susanna Kennetsdotter (fv).
■ Gruppledarnas replikrunda.
■ Diskussion och beslut Målstyrning.
■ Diskussion och beslut Ansvarsområden.
■ Diskussion och beslut Driftsbudget.
■ Diskussion och beslut Kommunstyrelsen.
■ Diskussion och beslut Arbetsmarknad och kompetensutveckling.
■ Diskussion och beslut Räddningstjänsten.
■ Diskussion och beslut Kommunrevision.
■ Diskussion och beslut Byggnadsnämnden.
■ Diskussion och beslut Fritidsnämnden.
■ Diskussion och beslut Kulturnämnden.
■ Diskussion och beslut Barn- och utbildningsnämnden.
■ Diskussion och beslut Socialnämnden.
■ Diskussion och beslut Omsorgsnämnd.
■ Diskussion och beslut Miljönämnden.
■ Diskussion och beslut Investeringsbudget.
■ Diskussion och beslut Resultatbudget.
■ Diskussion och beslut Finansieringsbudget.
■ Diskussion och beslut Kommunal skattesats.
■ Diskussion och beslut Punkter och sammanträdet avslutas.

Oktober – 2012

■ Kf 2012-10-29 Sammanträdet öppnas med upprop.
■ Kf 2012-10-29 Frågor.
■ Kf 2012-10-29 Kommunens delårsrapport januari – augusti 2012 samt helårsprognos 2012.
■ Kf 2012-10-29 Svar på motion om att få in fler arbetslösa i arbetslivet.
■ Kf 2012-10-29 Redovisning av uppdrag angående åtgärder för att hålla 2012 års budget gällande barn- och utbildningsnämnden.
■ Kf 2012-10-29 Kommunal borgen avseende AB Hässleholmsbyggen.
■ Kf 2012-10-29 Sammanträdesdagar 2013 för kommunfullmäktige.
■ Kf 2012-10-29 Valärenden.
■ Kf 2012-10-29 Anmälningar.

September – 2012

■ Kf 2012-09-24 Sammanträdet öppnas med upprop.
■ Kf 2012-09-24 Information om Hässleholms Brandkår 100 år.
■ Kf 2012-09-24 Fråga.
■ Kf 2012-09-24 Fråga.
■ Kf 2012-09-24 Fråga.
■ Kf 2012-09-24 Interpellation angående Perrong 23:s lokalsituation.
■ Kf 2012-09-24 Interpellation angående förvaltningen av mark och skog i Hässleholms kommun.
■ Kf 2012-09-24 Svar på revisionsrapport – Granskning av skolans långtidsplanering.
■ Kf 2012-09-24 Valärenden.
■ Kf 2012-09-24 Anmälningar.
■ Kf 2012-09-24 Interpellation om tekniska utskottets roll.
■ Kf 2012-09-24 Anmälan om inkomna motioner.

Augusti – 2012

■ Kf 2012-08-27 Sammanträdet öppnas med upprop.
■ Kf 2012-08-27 Svar på fråga gällande tillskjutande av medel till kulturskolan.
■ Kf 2012-08-27 Fråga 1.
■ Kf 2012-08-27 Fråga 2.
■ Kf 2012-08-27 Svar på revisionsrapport – Granskning av Musik- och kulturskolan.
■ Kf 2012-08-27 Svar på revisionsrapport – Granskning av personalpolitiken.
■ Kf 2012-08-27 Granskning av Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd.
■ Kf 2012-08-27 Verksamhetsberättelse 2011 för IT-nämnd Skåne Nordost.
■ Kf 2012-08-27 Strategi för energieffektivisering innehållande mål och åtgärder fram till och med 2014.
■ Kf 2012-08-27 Verksamhetsområde för allmän dricks- och spillvattensanläggning i Ignaberga.
■ Kf 2012-08-27 Redovisning av uppdrag – Utvecklingsplan för Österås idrottsplatsområde.
■ Kf 2012-08-27 Budgetuppföljning – Redovisning av åtgärder.
■ Kf 2012-08-27 Reviderad krisledningsplan för Hässleholms kommun samt reglemente för krisledningsnämnd.
■ Kf 2012-08-27 Kommunala bolags medverkan i kommunens krisledningsarbete vid samhällsstörningar och kriser.
■ Kf 2012-08-27 Upphävande av dokument i kommunala författningssamlingar.
■ Kf 2012-08-27 Motion om att införa ett nytt gymnasieprogram vid Hässleholms kommuns gymnasium med inriktning på tågunderhåll.
■ Kf 2012-08-27 Valärenden.
■ Kf 2012-08-27 Anmälningar.

Juni – 2012

■ Kf 2012-06-11 Sammanträdet uppnas med upprop.
■ Kf 2012-06-11 Information om Evenemangshallen tyringe.
■ Kf 2012-06-11 Frågor.
■ Kf 2012-06-11 Svar på revisionsrapport – Granskning av bisysslor i Hässleholms kommun.
■ Kf 2012-06-11 Svar på revisionsrapport – Granskning av årsbokslut och årsredovisning för år 2011.
■ Kf 2012-06-11 Värdegrund för Hässleholms kommun.
■ Kf 2012-06-11 Godkännande av kommunalt handlingsprogram för räddning och säkerhet år 2012-2014.
■ Kf 2012-06-11 Bildande av dotterbolag – Hässleholm Norra Station AB.
■ Kf 2012-06-11 Revidering av samarbetsavtal mellan socialnämnden och omsorgsnämnden i Hässleholms kommun.
■ Kf 2012-06-11 Begäran om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011 för Kommunalförbundet AV Media Skåne.
■ Kf 2012-06-11 Valärenden.
■ Kf 2012-06-11 Anmälningar.

Maj – 2012

■ Kf 2012-05-28 Sammanträdet uppnas med upprop.
■ Kf 2012-05-28 Frågor.
■ Kf 2012-05-28 Svar på revisionsrapport – Granskning av teknisk verksamhet, exploatering och fastighetsförvaltning.
■ Kf 2012-05-28 Svar på revisionsrapport – Granskning av räddningstjänsten.
■ Kf 2012-05-28 Svar på revisionsrapport – Granskning av intern kontroll gällande samtliga förvaltningar.
■ Kf 2012-05-28 Svar på motion om utbildningsdagar angående barnkonventionen och dess tillämpning.
■ Kf 2012-05-28 Svar på motion angående lokal för kommunfullmäktiges sammanträden.
■ Kf 2012-05-28 Svar på motion om att erbjuda eleverna traditionell skolavslutning i kyrkan.
■ Kf 2012-05-28 Svar på motion angående bron över Vinne å i Vinslöv.
■ Kf 2012-05-28 Ändring av reglemente för kommunstyrelsen.
■ Kf 2012-05-28 Överföring av budgetmedel från barn- och utbildningsförvaltningen till kommunchefens stabsfunktion.
■ Kf 2012-05-28 Valärenden.
■ Kf 2012-05-28 Anmälningar.

April – 2012

■ Kf 2012-04-23 Sammanträdet uppnas med upprop.
■ Kf 2012-04-23 Ärende 1 – Frågor.
■ Kf 2012-04-23 Ärende 2 – Svar på interpellation om Tekniska skolans matsal.
■ Kf 2012-04-23 Ärende 3 – Strategiskt Näringslivsprogram för Hässleholms kommun.
■ Kf 2012-04-23 Ärende 4 – Årsredovisning 2011 för Hässleholms kommun.
■ Kf 2012-04-23 Ärende 5 – Utvecklingsmål 2012-2015.
■ Kf 2012-04-23 Ärende 6 – Obesvarade motioner per 2011-12-31 – redovisning.
■ Kf 2012-04-23 Ärende 7 – Ändring av kulturnämndens reglemente.
■ Kf 2012-04-23 Ärende 8 – Svar på motion angående föreningshus och marklägenheter/seniorboende på Klockaregården i Vinslöv.
■ Kf 2012-04-23 Ärende 9 – Ansökan om kapitaltäckningsgaranti från Hässleholm Teknik AB.
■ Kf 2012-04-23 Ärende 10 – Valärenden.
■ Kf 2012-04-23 Ärende 11 – Anmälningar.

Mars – 2012

■ Kf 2012-03-26 Sammanträdet uppnas med upprop.
■ Kf 2012-03-26 Frågor.
■ Kf 2012-03-26 Investeringsbudget och projektorganisation för Hässleholm Nord.
■ Kf 2012-03-26 Kompletteringsbudget 2012.
■ Kf 2012-03-26 Hyresavtal – undervisningslokaler på Norra station.
■ Kf 2012-03-26 Finansiering av Skåne Nordost år 2012 – 2015.
■ Kf 2012-03-26 Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande.
■ Kf 2012-03-26 Valärenden.
■ Kf 2012-03-26 Anmälningar.

1 Comments

 1. Teknikansvarig Daniel

  Hej!
  Hur fungerar er teknik bakom programbanken?
  Vill ha detaljerad beskrivning.

  Vi funderar på radio sandviken att ha liknande lösning som er.
  Mvh Radio sandviken