RADIO HÄSSLEHOLM 98.5

Lyssna direkt

Kommunfullmäktige 2013

< Tillbaka till Kommunfullmäktiges programbank

December – 2013

■ Sammanträdet öppnas och upprop.
■ Sammanträdet inleds med att utvecklingsledare Lars Härstedt informerar om nyårsfirandet och övriga 100-årsjubilemsfrågor.
■ Fråga inlämnad av Marianne Nilsson.
■ Fråga inlämnad av Christer Welinder.
■ Svar på motion gällande Idrottsklasser åk 7-9 i Hässleholms kommun.
■ Ansvarsfrihet för Samordningsförbundet Skåne Nordost 2012.
■ Taxa för Hässleholms kommuns tillsyn enligt tobakslagen 2014.
■ Taxa för Hässleholms kommuns kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 2014.
■ Taxa för Hässleholms kommuns offentliga kontroll enligt lag om foder och animaliska produkter 2014.
■ Taxa för Hässleholms kommuns tillsyn enligt strålskyddslagen 2014.
■ Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
■ Asmoarp 1:1 med flera – detaljplan för vindkraftpark på Nävlingeåsen.
■ Asmoarp 1:1 med flera – samråd enligt miljöbalken.
■ Finansiering av skjutbanor, målbodar och skjuthallar.
■ Förfrågan om tillköp av trafik för trafikåret 2013-12-15 och ett år framåt från Skånetrafiken.
■ Överflyttning av fritidsverksamhet för vuxna funktionshindrade från fritidsnämnden till omsorgsnämnden.
■ Reglemente för Brottsförebyggande rådet (BRÅ).
■ Ändring av reglemente för kommunstyrelsen.
■ Valärenden.
■ Anmälningar.
■ Tack och avslutning.

November – 2013

Här var det meningen att Hässleholms kommunfullmäktiges budgetsammanträde skulle finnas att lyssna på om och om igen, om man så hade önskat. Men strax innan sammanträdets slut utsattes vi för ett totalt datorhaveri med följd att det inspelade materielet gick förlorat. Vi arbetar på att försöka återskapa men set ser inte ljust ut.

September – 2013

■ Sammanträdet öppnas och upprop.
■ Information från utvecklingsledare Lars Härstedt Salomonsson om 100-årsjubilleum i Hässleholm.
■ Frågor.
■ Förslag till ny renhållningsordning för Hässleholms kommun.
■ Förslag om förändrade regler rörande minnesgåvor till förtroendevalda och anställda i Hässleholms kommun.
■ Svar på motion avseende utökat medborgarinflytande i Hässleholm: Låt kommuninvånarna folkomrösta i lokala frågor i samband med valet 2014.
■ Svar på motion gällande Idrottsklasser åk 7-9 i Hässleholms kommun.
■ Valärenden.
■ Anmälningar.

Augusti – 2013

■ Sammanträdet öppnas och upprop.
■ Frågor.
■ Svar på revisionsrapport – Granskning av verksamhets- och ekonomistyrning inom omsorgsnämnden, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.
■ Godkännande av tilläggsavtal avseende del av Kärråkra 114:10 med flera.
■ Revidering avseende försäljning av Stoby 53:9.
■ Begäran om extra investeringsanslag för datorer 2013.
■ Utbyggnad av fibernät till kommunala verksamheter.
■ Verksamhetsberättelse 2012 för IT-nämnd Skåne Nordost.
■ Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012 för kommunalförbundet AV Media Skåne.
■ Svar på motion angående återinförande av avgiftsfria pedagogiska måltider.
■ Svar på motion om övervakningskameror i Hässleholm.
■ Svar på motion avseende förbättrad demokrati i Hässleholm: Ändra antalet ledamöter i kommunstyrelsens arbetsutskott till 7 personer!.
■ Motion: Undersök möjligheterna till att etablera en campingplats mellan Hovdalafältet och Finjasjön.
■ Valärenden.
■ Anmälningar.

Maj – 2013

■ Sammanträdet öppnas, parentation och upprop.
■ Fråga 1, från Patrik Jönsson (SD).
■ Fråga 2, från Jeanette Thelander (MP).
■ Fråga 3, från Rolf Delcomyn (S).
■ Kommunens årsredovisning för 2012, Revisionsberättelse för 2012 års verksamhet, Ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet – del 1.
■ Kommunens årsredovisning för 2012, Revisionsberättelse för 2012 års verksamhet, Ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet – del 2.
■ Kommunens årsredovisning för 2012, Revisionsberättelse för 2012 års verksamhet, Ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet – del 3.
■ Kommunens årsredovisning för 2012, Revisionsberättelse för 2012 års verksamhet, Ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet – del 4.
■ Förslag till avgift för tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt tillståndsbeslut för hantering av brandfarlig och explosiv vara.
■ Implementering av delar av AVA-projektet vid arbetsmarknadsenheten 2013 och 2014.
■ Försäljning avseende del av Kärråkra 114:10.
■ Markavtal för elledningar i Hässleholms kommun.
■ Överföring av budgetmedel från kommunledningskontoret till byggnadsnämnden 2013.
■ Svar på motion om att revidera det handikappolitiska programmet.
■ Valärenden.
■ Anmälningar.

April – 2013

■ Sammanträdet öppnas och upprop.
■ Tack från Landshövdingen.
■ Information av Helene Annadotter och Johan Forssblad om vårdfiske i Finjasjöprojektet och Bosarpaprojektet.
■ Fråga om Havermagasinet – lokarer till omsorgen.
■ Fråga om arbetskläder till personal inom hemtjänsten.
■ Fråga om Klockaregården i Vinslöv.
■ Bordläggning av ärende 2 Revisionsberättelse för 2012 års verksamhet, ärende 3 Ansvarsfrihet för 2012 års verksamhet och ärende 4 Kommunens årsredovisning för 2012.
■ Vattenreningsanläggning på Tyrs Hov.
■ Svar på motion angående engelsk F-9 skola i Hässleholms kommun.
■ Valärenden.
■ Anmälningar.

Mars – 2013

■ Sammanträdet öppnas och upprop.
■ Information om Kungabesök.
■ Fråga 1.
■ Fråga 2.
■ Fråga 3.
■ Fråga 4.
■ Svar på revisionsrapport – Granskning av kommunens bolagsstyrning.
■ Över- / underskottshantering 2013.
■ Taxor inom äldre- och handikappomsorgen.
■ Överföring av budgetmedel från barn- och utbildningsnämnden till kommunledningskontoret 2013.
■ Anhållan om utökad budgetram till utbildning i svenska för invandrare (sfi).
■ Svar på motion om strategiers och programs giltighet i kommunala bolag.
■ Svar på motion om att införa ett nytt gymnasieprogram vid Hässleholms kommuns gymnasium med inriktning på tågunderhåll.
■ Obesvarade motioner per 2012-12-31 – redovisning.
■ Förskottering avseende utbyggnad av väg 21 Vanneberga – Önnestad samt dubbelspårsutbyggnad Hässleholm – Kristianstad.
■ Budget för IT-nämnd Skåne Nordost.IT-nämnd Skåne Nordost.
■ Entledigande av förtroendevald.
■ Valärenden.
■ Anmälningar.

Februari – 2013

■ Sammanträdet öppnas och upprop.
■ Frågor.
■ Interpellation om Hässleholms kommuns långsiktiga och strategiska arbete.
■ Svar på revisionsrapport – Granskning av hemvården.
■ Svar på motion om principer för medborgardialog.
■ Svar på motion om interpellationer och frågor.
■ Svar på motion angående feministiskt självförsvar till kommunens anställda.
■ Årshjul för planering och uppföljning i Hässleholms kommun.
■ Inlösen av reverslån och ökad borgen för AB Hässleholmsbyggen (Hässlehem AB).
■ Begäran om tilläggsanslag för socialnämnden 2012.
■ Revidering av avgifter för tillstånd och tillsyn av alkoholservering.
■ Ny bolagsordning för Kristianstad Airport AB.
■ Valärenden.
■ Anmälningar.