RADIO HÄSSLEHOLM 98.5

Lyssna direkt

Kommunfullmäktige 2014

< Tillbaka till Kommunfullmäktiges programbank

December – 2014

■ Sammanträdet öppnas och upprop.
■ Frågor. En fråga från Patrik om T4-skolans nedläggning.
■ Revidering av kommunstyrelsens reglemente.
■ Revidering av reglemente för socialnämnden.
■ Nytt reglemente för tekniska nämnden.
■ Ny nämnd- och förvaltningsorganisation.
■ Ändring av ”Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda”.
■ Ändring av de kommunala aktiebolagens bolagsordningar.
■ Strategisk plan med budget 2015 och flerårsplan 2016-2018.
■ Lena Wallentheim (S).
■ Patrik Jönsson (SD).
■ Per Palmgren (M).
■ Dolores Öhman (MP).
■ Robin Gustavsson (KD).
■ Mats Sturesson (C).
■ John Bruun (FP).
■ Per-Åke Purk (V).
■ Björn Widmark (FV).
■ Gruppledarnas replikrunda.
■ Strategisk plan.
■ Ansvarnområde för alla nämnder.
■ Ekonomistyrning 2015.
■ Övriga budgetregler 2015.
■ Diskution och beslut, Kommunledningskontoret.
■ Diskution och beslut, Arbetsmarknad och kompetens.
■ Diskution och beslut, Räddningstjänsten.
■ Ordningsfråga om justeringsmän.
■ Diskution och beslut, Kommunrevisionen.
■ Diskution och beslut, Tekniskanämnden.
■ Diskution och beslut, Byggnadsnämnden.
■ Diskution och beslut, Fritidsnämnden.
■ Diskution och beslut, Kulturnämnden.
■ Diskution och beslut, Barn och utbildningsnämnden.
■ Diskution och beslut, Socialnämnden.
■ Diskution och beslut, Omsorgsnämnden.
■ Diskution och beslut, Miljönämnden.
■ Diskution och beslut, Finansförvaltningen.
■ Diskution och beslut, Investeringsbudget för respektive nämnd.
■ Diskution och beslut, Att-satserna.
■ Revidering av reglemente för Krisledningsnämnden.
■ Sammanträdestider 2015 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.
■ Valärenden.
■ Ny VA-taxa m.m. för Hässleholms kommun.
■ Antagande av policydokument för Inköps- och upphandlingspolicy.
■ Bordläggning av ärenden och anmälningar.
■ Avslutning och tack.

November – 2014

■ Sammanträdet öppnas och upprop.
■ Val av ombud till Sveriges kommuner och landstings kongress 2015.
■ Valärenden.
■ Fråga från Patrik Jönsson till byggnadsnämndens ordförande Mats Sturesson gällande planprocessen med Train Alliance AB:s eventuella tågdepå i Vankiva. Ärendet bordlagt i kommunfullmäktige 2014-08-25.
■ Fråga från Håkan Spångberg till kommunstyrelsens ordförande gällande brister i diarieföringen.
■ Ändring av ”Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda”.
■ Ny nämnd- och förvaltningsorganisation.
■ Delårsrapport januari – augusti samt helårsprognos 2014.
■ Svar på revisionsrapport avseende delårsrapport januari – augusti samt helårsprognos 2014.
■ Samordnare flyktingfrågor.
■ Omdisponering budgetmedel för IT-tjänster.
■ Svar på revisionsrapport om granskning av förskolornas systematiska kvalitetsarbete.
■ Svar på revisionsrapport om granskning av barn- och utbildningsnämndens tillsyn av fristående förskolor.
■ Svar på motion angående försäljning av Hovdala.
■ Skattesatsen 2015.
■ Anmälningar.

Oktober – 2014

■ Sammanträdet öppnas och upprop.
■ Val av justerare.
■ Anmälan av länsstyrelsens protokoll fört vid slutlig rösträkning och mandatfördelning för val till kommunfullmäktige 2014-09-14.
■ Val av ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden oktober 2014 – oktober 2018.
■ Val av valberedning, ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande för tiden oktober 2014 – oktober 2018.
■ Avsägelser.
■ Information om kommande sammanträden under 2014.

Augusti – 2014

■ Sammanträdet öppnas och upprop.
■ Lars Härstedt informerar om konserten 100% Hässleholm.
■ Fråga från Patrik Jönsson.
■ Fråga från Peter Groth.
■ Fråga från Peter Groth.
■ Svar på interpellation om ny politisk organisation.
■ Granskning av biståndsbedömning inom omsorgsnämnden.
■ Svar på motion gällande ”Ny politisk organisation”.
■ Svar på motion: Undersök möjligheterna till att etablera en campingplats mellan Hovdalafältet och Finjasjön.
■ Årsredovisning för Samordningsförbundet Skåne Nordost 2013- ansvarsfrihet.
■ Östra Skåne Hjälpmedelsnämnd 2013- ansvarsfrihet.
■ Överlåtelse av operativ tillsyn enligt miljöbalken.
■ Verksamhetsberättelse 2013 för IT-nämnd Skåne Nordost- ansvarsfrihet.
■ Begäran om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 från Kommunförbundet AV Media Skåne.
■ Valärenden.
■ Anmälningar.

Juni – 2014

■ Sammanträdet öppnas och upprop.
■ Information från familjefridssamordnare Helen Elmqvist Information om Kommunens ansvar för brottsoffer samt resultatet av en enkät ang. behov av kunskap om brott i nära relation.
■ Fråga 1: It i Hässleholms kommun fråga från Joacgim Fors (S).
■ Fråga 2: Angående badhuset i Qupolen, fråga från Per-Åke Purk (V).
■ Fråga 3: Ombyggnad av Linnéskolan, fråga från Lena Wallentheim (S).
■ Förslag till ny inköps- och upphandlingspolicy.
■ Ändring av kommunens överenskommelse om asylplatser för ensamkommande barn.
■ Förvärv av del av Hässleholm Skepparen 7.
■ Valärenden.
■ Anmälningar och tack.

Maj – 2014

■ Sammanträdet öppnas och upprop.
■ Information om väg 21:s ombyggnad av projektledare Dennis Andersson.
■ Frågor.
■ Svar på revisionsrapport om granskning av bygglovsprocessen.
■ Svar på revisionsrapport om granskning av kulturnämnden.
■ Kommunens årsredovisning för 2013.
■ Hemställan om medgivande till ändringar i stadgarna för Stiftelsen Bjärnum-hus.
■ Svar på motion om upprättande av kulturmiljöprogram.
■ Valärenden.
■ Anmälningsärenden.

April – 2014

■ Sammanträdet öppnas och upprop.
■ Fråga 1: Från Patrik Jönsson (Sd).
■ Fråga 2: Från Patrik Jönsson (Sd).
■ Fråga 3: Från Lena Nilsson (S).
■ Svar på revisionsrapport om granskning av LSS-verksamheten.
■ Svar på revisionsrapport om granskning av demensvården.
■ Svar på revisionsrapport om granskning av fastighetsöverlåtelseavtal.
■ Parboendegaranti.
■ Svar på motion om utredning av möjlighet till tågstopp.
■ Obesvarade motioner per 2013-12-31 – redovisning.
■ Valärenden.
■ Anmälningar.

Mars – 2014

■ Sammanträdet öppnas och upprop.
■ Fråga från Tommy Nilsson.
■ Fråga från Cecilia Tornerefeldt.
■ Svar på interpellation om statens satsning på lärarnas löner.
■ Svar på motion om öppen närtrafik i Hässleholms kommun.
■ Svar på revisionsrapport ”Granskning av arvoden och pensioner till förtroendevalda”.
■ Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL).
■ Aktualitetförklaring av tillägg, ”Tema vindkraft”, till översiktsplan.
■ Över- och underskottshantering 2014.
■ Omdisponering av kommunfullmäktiges anslag för uförutsedda behov 2014.
■ Upphävande av beloppsgräns för verksamhetsbidraget.
■ Ändrad avgiftsmodell från och med höstterminen 2014 för kulturskolans elevavgifter.
■ Avgift Seniorkort.
■ Riktlinjer för pedagogisk måltid.
■ Överenskommelse om samarbete mellan barn- och utbildningsnämnden, omsorgsnämnden och socialnämnden.
■ Svar på motion om ”kontraktmetonden SMART – antirökprojekt för skolungdom”.
■ Valärenden.
■ Anmälningar.