RADIO HÄSSLEHOLM 98.5

Lyssna direkt

Kommunfullmäktige 2015

< Tillbaka till Kommunfullmäktiges programbank

December – 2015

■ Sammanträdet öppnas och upprop.
■ Information av Bengt-Arne Persson, flyktingsituationen i Hässleholms kommun.
■ Fråga från Björn Widmark (FV) till Lena Wallentheim (S) om skrivelse ”Nedläggning av fiber i Hässleholms kommun”.
■ Revisionsrapport om granskning av fastighetsinnehav.
■ Svar på motion om obligatorisk utbildning för styrelser och nämnder.
■ Svar på motion om klimatsmart mat – klimathänsyn i kommunens
kostverksamhet.

■ Kommunfullmäktiges arbetsordning – antagande.
■ Ändring av byggnadsnämndens reglemente.
■ Begäran om tilläggsanslag 2015 till omsorgsnämnden.
■ Svar på motion om att inrätta en organisation avseende byggnation och underhåll
i egen regi för kommunala fastigheter.

■ Svar på motion Ung företagsamhet ska erbjudas till alla kommunens
gymnasieelever.

■ Ansvarsfrihet och verksamhetsberättelse 2014 för IT-nämnd i Skåne Nordost.
■ Granskning av delårsrapport för IT-nämnd Skåne Nordost.
■ Omdisponering av budgetmedel för IT-tjänster 2015.
■ Upphävande av redovisningsreglementet.
■ Revidering av attestregler.
■ Svar på motion angående skolavslutning i kyrkan.
■ Valärenden.
■ Anmälningar och avslutning.

November – 2015 – Budget

■ Sammanträdet öppnas och upprop.
■ Godkännande av investeringar hos Hässleholm Miljö AB avseende fjärrvärme.
■ Strategisk plan med budget 2016 och flerårsplan 2017-2019.
■ Gruppledaranförande – Lena Wallentheim (S)
■ – Patrik Jönsson (SD)
■ – Pär Palmgren (M)
■ – Dolores Öhman (MP)
■ – Robin Gustavsson (KD)
■ – Mats Sturesson (C)
■ – John Bruun (L)
■ – Per-Åke Purk (V)
■ – Björn Widmark (FV)
■ Strategisk plan med mål för år 2016-2019
■ Driftsbudget – Kommunledningskontoret
■ – Arbetsmarknad och kompetensutveckling
■ – Räddningstjänsten
■ – Kommunrevisionen
■ – Tekniska nämnden
■ – Byggnadsnämnden
■ – Fritidsnämnden
■ – Kulturnämnden
■ – Barn och utbildningsnämnden
■ – Socialnämnden

Låg kvalité på ljudet i följande länkar pga tekniska problem.

■ – Omsorgsnämnden
■ – Miljönämnden
■ Investeringsbudget
■ Finansförvaltningen
■ Beslutsförslag – budget 2016
■ Bordläggning av ärende 4 – 8
■ Valärende
■ Anmälningar
■ Avslutning

November – 2015

■ Sammanträdet öppnas och upprop.
■ Information av Malin Wildt-Persson, utvecklingsledare för Skåne Nordost.
■ Fråga till Kommunstyrelsens ordförande avseende genomförande av fiberetablering i Hässleholms kommun.
■ Fråga till omsorgsnämndens ordförande gällande nämndens budget.
■ Delårsrapport januari – augusti 2015 samt helårsprognos 2015.
■ Sanktionsavgifter, ändring av fördelning mellan byggnadsnämnden och
kommunstyrelsen.

■ Bordläggning av ärende 4,5 och 7.
■ Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015.
■ Valärenden.
■ Anmälningar.

September – 2015

■ Sammanträdet öppnas och upprop.
■ Fråga till Lena Wallentheim (S) från Lars Johnsson (M), angående fiberuppkoppling till Farstorps skola.
■ Revisionsrapport om granskning av anmälan om barn som misstänks fara illa.
■ Revisionsrapport om granskning av insatser till elever i behov av särskilt stöd.
■ Revisionsrapport om granskning av investeringsprocessen.
■ Förvärv avseende Hässleholm Vittsjö 3:165 (Mariagården).
■ Förslag till ANDT-strategi med handlingsplan att ersätta drogpolitiskt handlingsprogram.
■ Ändring av taxa för barnomsorgsavgifter, maxtaxa.
■ Ändring av ”Bestämmelser för kommunalt bidrag till enskilda vägar”.
■ Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 för Samordningsförbundet Skåne Nordost.
■ Begäran om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 – AV Media Skåne.
■ Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014 för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd.
■ Förslag till reviderat reglemente för krisledningsnämnd.
■ Förslag till reviderad krisledningsplan för Hässleholms kommun.
■ Policy för Hässleholms kommuns säkerhet och krisberedskap mandatperioden 2015-2018.
■ Uppdatering av regler för intern kontroll.
■ Svar på motion om att återupprätta bussförbindelsen för gymnasieeleverna i Verum, Farstorp och Vankiva.
■ Svar på motion om förenkling för handikappade att erhålla parkeringstillstånd.
■ Bordläggning – Svar på motion om klimatsmart mat – klimathänsyn i kommunens kostverksamhet och Svar på motion om obligatorisk utbildning för styrelser och nämnder.
■ Valärenden.
■ Anmälningar.

Augusti – 2015

■ Sammanträdet öppnas, upprop och information om budgetsammamträdet och handlingar tillgängliga på kommunens hemsida.
■ Fråga från Douglas Roth (M) angående musikpaviljongen på T4.
■ Fastställelse av princip för särtaxebeslut och särtaxeberäkning vid VAutbyggnadsprojekt.
■ Hemställan om investering för införande av nytt system för insamling av
hushållsavfall.

■ Anpassning av Qvarngården i Stoby till HVB-boende inom socialförvaltningens
ansvarsområde.

■ Policy för fakturerings- och kravverksamheten.
■ Valärenden.
■ Anmälningar.

Juni – 2015

■ Sammanträdet öppnas och upprop.
■ Frågor – inga.
■ Revidering av avgifter för tillstånd och tillsyn av alkoholservering.
■ Fastställande av anslutningsavgift för fiberanslutning.
■ Upphävande av beloppsgräns för verksamhetsbidraget.
■ Beslut om debattregler inför budget 2016 och flerårsplan 2017-2019.
■ Lena Wallentheim (S).
■ Patrik Jönsson (SD).
■ Per Palmgren (M).
■ Dolores Öhman (MP).
■ Robin Gustavsson (KD).
■ Mats Sturesson (C).
■ John Bruun (FP).
■ Per-Åke Purk (V).
■ Björn Widmark (FV).
■ Gruppledarnas replikrunda.
■ Övergripande mål.
■ Ansvarnområde.
■ Kommunledningskontor.
■ Nytt upprop.
■ Arbetsmarknad och kompetensutveckling.
■ Återremiss av budget.
■ Regler för partistöd.
■ Motion om T4-skolan – svar.
■ Nytt upprop.
■ Motion om bildande av teknisk nämnd som bedriver sin verksamhet i förvaltningsform – svar.
■ Valärenden.
■ Anmälningar.
■ Avslutning och tack.

Maj – 2015

■ Sammanträdet öppnas och upprop.
■ Fråga till ordförande i Hässleholms Vatten AB från Lars Johnsson (M), angående olägenheterna kring Hästvedas avloppsreningsverk.
■ Fråga till fritidsnämndens ordförande från Patrik Jönsson (SD) rörande snusk och otrygghet i våra kommunala simhallar.
■ Godkännande av investering på Hässleholms avloppsreningsverk.
■ Förslag till avgift för tillsyn enligt LSO och LBE samt tillståndsbeslut för
hantering av brandfarlig och explosiv vara enligt LBE.

■ Genomförande av plan för fortsatt fiberetablering i Hässleholms
kommun.

■ Ändrad taxa för Trygghetslarm.
■ Förvärv av fastigheterna Tre Överstar 1 (kasern Möller) och 4 (kasern Virgin).
■ Medgivande till överlåtelse av Kärråkra 114:19.
■ Detaljplan för vindkraftpark på Nävlingeåsen (Asmoarp 1:1 med flera) –
medgivande till upphävande av viss del av detaljplanen.

■ Hässleholm som nod för ny stambana trafikerad av höghastighetståg.
■ Överförande av verksamhet från Hässleholm Teknik AB till tekniska nämnden.
■ Bordläggning av ärende 11 och 12.
■ Gemensam måltidspolicy för Hässleholms kommun.
■ Bordläggning av ärende 14, 15 och 17.
■ Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2015 – ändring.

April – 2015

■ Sammanträdet öppnas och upprop.
■ Information om ev. flyttning av budgetsammanträde.
■ Information om Hässleholms jubileumsår 2014.
■ Fråga 1, från Lars Johnsson (M).
■ Fråga 2, från Patrik Jönsson. (SD).
■ Svar på revisionsrapport – Granskning av ekonomiskt bistånd, med fokus på insatser för självförsörjning.
■ Kommunens årsredovisning 2014.
■ Antagande av policydokument för inköps- och upphandlingspolicy.
■ Obesvarade motioner per 2014-12-31 – anmälan.
■ Valärenden.
■ Anmälningar.

Mars – 2015

■ Sammanträdet öppnas och upprop.
■ Frågor.
■ Förändrade lokalbehov för skolenheter i centralorten.
■ Ändringar och höjning av renhållningstaxa 2015.
■ Över- och underskottshantering 2015.
■ Antagande av detaljplan för Artilleristen 2 m.fl.
■ Reglemente för kommunala tillgänglighetsrådets (tidigare kommunala handikapprådet).
■ Valärenden.
■ Anmälningar.

Februari – 2015

■ Sammanträdet öppnas och upprop..
■ Information om sammanträdenas längd och om tillagt ärende i dagordningen.
■ Frågor. Fråga från Karin Axelsson.
■ Omsorgsnämndens begäran om tilläggsanslag för 2014.
■ Nya regler för ekonomiskt stöd till studieförbund med lokal verksamhet i Hässleholms kommun.
■ Överföring av tjänst som energi- och klimatrådgivare till miljökontoret.
■ Antagande av detaljplan för Vedhygge gård 2 med flera (multihall) i Tyringe.
■ Ansvar för handläggning av färdtjänstfrågor.
■ Principer och vägledning för medborgardialog.
■ Värdeöverföring från Hässlehem AB.
■ Antagande av ändrad förbundsordning för Samordningsförbundet Skåne Nordost.
■ Valärenden.
■ Anmälningar.
■ Revidering av reglemente för Brottsförebyggande rådet (BRÅ).