RADIO HÄSSLEHOLM 98.5

Lyssna direkt

Kommunfullmäktige 2016

< Tillbaka till Kommunfullmäktiges programbank

December – 2016

# Sammanträdet öppnas och upprop.
# 1: Frågor och interpellationer.
# 2: Valärende.
# 3: Anmälningar.
# 4: Svar på motion om- och utbyggnad av GC-väg på Nilla Pilblads väg.
# 5: Granskning av hanteringen av ensamkommande barn.
# 6: Granskning av kommunens tillsyn över enskilda avlopp.
# 7: Affärsmodell för Fibernätet i Hässleholm.
# 8: Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 för samordningsförbundet Skåne Nordost.
# 9: Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport samt att utbetalning av partistöd sker 2017.
# 10: Nedläggning av IT-nämnd Skåne Nordost.
# 11: Förordnande av Kristianstad Österlen Airport AB som SGEI-flygplats (Servcie of General Economic Interest).
# 12: Omdisponering av budgetmedel för IT-tjänster 2016.
# 13: Budgetkompensation 2016 avseende nya löneavtal för 2016.
# 14: Förslag till Hässleholms kommuns handlingsplan för kommunala insatser som rör EU-medborgare i socialt och ekonomiskt utsatta situationer och utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.
# 15: Medborgarkontor – i stadshuset och medborgarservice i tätorternas bibliotek.
# 16: Trädhuset – framtida driftformer och verksamhet.
# 17: Bordläggning av ärende 17-29 samt avslutning.

November – 2016

# Sammanträdet öppnas och upprop.
# 1: Frågor och interpellationer.
# 2: Valärende.
# 3: Anmälningar.
# 4: Strategisk plan 2017-2020 med budget 2017 och flerårsplan 2018-2020.
    * Ordförandes förslag till plan för behandling av strategisk plan.
    * Gruppledarna – Lena Wallentheim.
    * – Ulf Erlandsson.
    * – Pär Palmgren.
    * – Dolores Öhman.
    * – Robin Gustavsson.
    * – Mats Sturesson.
    * – John Bruun.
    * – Per-Åke Purk.
    * – Björn Widmark.
    * Ajournering för lunch.
    * Debatt och beslut.
# 5: Försäljning av fastigheten Wendes 1.
# 6: Förhyrning del av Norra Station.
# 7: Utgick.
# 8: Lokal handlingsplan för det förebyggande arbetet mot våldsbejakande extremism.
# 9: Svar på motion om- och utbyggnad av GC-väg på Nilla Pilblads väg.

Oktober – 2016

# Sammanträdet öppnas och upprop.
# Information om fibernätet i Hässleholms kommun av IT-chef John Palmqvist.
# 1a: Fråga angående ombyggnaden av Hässleholms centrum.
# 1b: Interpellation gällande ersättningen för ensamkommande barn.
# 2: Valärende.
# 3: Anmälningar.
# 4: Antagande av renhållningsföreskrift.
# 5: Affärsmodell för Fibernätet i Hässleholm.
# 6: Kommunens delårsrapport januari-augusti 2016 samt helårsprognos 2016.
# 7: Centralisering av kommunens löneadministration samt omdisponering av budgetmedel.
# 8: Antagande av nytt handlingsprogram för räddning och säkerhet 2016-2018.
# 9: Policy för resor, trafik och fordon för Hässleholms kommunkoncern.
# 10: EU-strategi för Hässleholms kommun 2016-2020.
# 11: Svar på motion om att återbesätta tjänsten som tillgänglighetsrådgivare.
# Avslutning.

September – 2016

# Sammanträdet öppnas och upprop.
# 1a: Frågor.
# 1b: Interpellation.
# 2: Granskning av systematiskt kvalitetsarbete samt uppföljning och åtgärder för ekonomi i balans inom omsorgsnämnden.
# 3: Verksamhetsberättelse 2015 för IT-nämnd i Skåne Nordost.
# 4: Godkännande av utökad investering till nybyggnad för del av Verkstaden 9, hus M6, Norra Station, Hässleholm.
# 5:- Ärendet utgick
# 6: Antagande av renhållningsföreskrift.
# 7: Antagande av renhållningstaxa för 2017.
# 8: Tilläggsanslag gällande försäljning av fastigheten Hässleholm Lansen 1.
# 9: Förvärv avseende Hässleholm 88:30.
# 10-12: Bordläggning av ärende 10 – 12.
# 13: Valärende.
# 14: Anmälningar.

Augusti – 2016

# Sammanträdet öppnas och upprop.
# 1: Frågor och interpellation.
# 2: Granskning av kulturnämndens hantering av föreningsbidrag.
# 3: Granskning av följsamhet till ägardirektiv och uppsikt över kommunala bolag.
# 4: Verksamhetsberättelse 2015 för IT-nämnd i Skåne Nordost.
# 5: Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd.
# 6: Revidering av avgifter inom Räddningstjänsten Hässleholm.
# 7: Ansökan om bidrag från Hässleholms Tennisklubb, Gymnastikföreningen Örnen och Hässleholm AIS.
# 8: Svar på motion rörande fibernätsetablering i Hässleholms kommun.
# 9: Svar på motion angående upprivning av fiberbeslut.
# 10: Affärsmodell för Fibernätet i Hässleholm. – Ärendet utgick
# 11: Strategidokumentet Tillgänglighet och delaktighet för alla.
# 12: Svar på motion gällande avveckling av Europaforum.
# 13: Valärenden.
# 14: Anmälningar.

Juni – 2016

# Sammanträdet öppnas och upprop.
# 1: Frågor.
# 2: Valärende.
# 3: Anmälningar.
# 4: Ärende om folkomröstning till följd av folkinitiativ.
# 5: Nytt hälso- och sjukvårdsavtal med Region Skåne.
# 6: Förhyrning av gruppbostäder vid Artilleriparken och Finjasjöstrand.
# 7: Godkännande av investering avseende nybyggnation på del av Tormestorp 5:16.
# 8: Höjd kreditram för Hässleholm Vatten AB.
# 9: Beslut om efteranslutningsavgift vid fiberanslutning.
# 10: Beslut om kommunens roll som kommunikationsoperatör i Fibernätet i Hässleholm.
# 11: Medarbetar- och ledarpolicy.
# 12: Ändring av regler för kulturpris.
# 13: Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015 – AV Media Skåne.
# 14: Ärendet utgick.
# 15: Ny politisk organisation – innebärande färre nämnder, färre förtroendevalda, lägre kostnader.
# 16: Österås idrottsanläggning – gemensamt driftbolag med berörda föreningar.
# 17: Badhuset – nybyggnation vid Qpoolen samt eventuellt utomhusbad.
# 18: Medborgarkontor – i stadshuset och medborgarservice i tätorternas bibliotek.
# 19: Räddningsstationen – flytt till externt läge.
# 20: Havremagasinet – utred framtiden.
# 21: Kyrkskolan – exploatering för bostäder med mera.
# 22: Markan/Ungdomens hus – utredning av framtida verksamhet.
# 23: Trädhuset – framtida driftsform och verksamhet.
# 24: Ovårdade fastigheter – hur effektivisera hanteringen från kommunens sida.

30 Maj – 2016

# Sammanträdet öppnas och upprop.
# 1.1: Fråga till kommunstyrelsens ordförande om nybyggnation av bostäder i samband med bostadsbrist.
# 1.2: Fråga till kommunstyrelsens ordförande om tjänstebilsförmån.
# 2: Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning.
# 3: Svar på motion om arvoden till styrelsen i Hässleholm Teknik AB.
# 4: Svar på motion avseende översyn av flaggningspolicy.
# 5: Redovisning av obesvarade motioner.
# 6: Godkännande av investering till nybyggnad för del av Verkstaden 9, Hus M6, Norra station, Hässleholm.
# 7: Beslut om nytt avtal med Migrationsverket/Länsstyrelsen angående mottagandet av ensamkommande barn.
# 8: Fördelning av det tillfälliga statliga stödet med anledning av flyktingsituationen.
# 9: Nybyggnation av bostad för ensamkommande barn inom Socialförvaltningens ansvarsområde.
# 10: Värdeöverföring från Hässlehem AB.
# 11: Valärenden.
# 12: Anmälningar.

9 Maj – 2016

På grund av tekniska problem sak

April – 2016

■ Sammanträdet öppnas och upprop.
■ Information om medborgardialog i Hästveda. – Ingrid Nyman
■ Interpellation från Håkan Spångberg (SD).
■ Fråga till Lena Wallentheim (S) från Kenny Hansson (M) om fritt internet.
■ Fråga till Lena Wallentheim (S) från Ulf Erlandsson (SD) om folkomröstning i Hässleholms kommun.
■ Frågor (2st) till Lena Wallentheim (S) från Richard Bernsheim (M).
■ Kommunens årsredovisning – 2015.
■ Revisionsrapport – granskning av löneutbetalningsprocessen.
■ Granskning av styrning och uppföljning av Team 3.
■ Över- och underskottshantering 2016.
■ Förvärv av Hessleholm Network.
■ Förhyrning av Havremagasinet.
■ Bordläggning av ärende 9 – 16.
■ Godkännande av investering till ombyggnad för del av magasin 3, Havremagasinet Hässleholm.
■ Valärende.
■ Anmälningar och avslutning.

nas punkt nr 1-3.

# 4: Avveckling av valfrihetssystem inom hemtjänsten
# Bordläggning av punkt 5 och punkt 8-11.
# 6: Överföring av planerat underhåll från drift till investering till följd av införande av  komponentavskrivningar
# 7: Godkännande av investering avseende nybyggnation på kv. Tingsbacken 13, Perrong 23