RADIO HÄSSLEHOLM 98.5

Lyssna direkt

Kommunfullmäktige 2017

< Tillbaka till Kommunfullmäktiges programbank

December – 2017

# Sammanträdet öppnas och upprop.
# 1: Frågor och interpellationer.
# 2: Valärende.
# 3: Anmälningsärende.
# 4: Granskning av kommunens arbetsmarknadsåtgärder.
# 5: Höghastighetsjärnväg Hässleholm – Lund.
# 6: Olovliga/olagliga boplatser inom kommunal mark.
# 7: Ökade kostnader i samband med Hässleholm International Horse Trials Hovdala.
# 8: Förvärv av fastigheten Hässleholm 88:30.
# 9: Förändrade kalkylförutsättningar för Fibernätet i Hässleholm.
# 10: Borgensavgifter 2017-2018.
# 11: Mottagande och förvaltning av Tyringe Multiarena.
# 12: Ökat ägarstöd till Kristianstad Airport AB.
# 13: Revidering av internhyror 2017, finansiering och ramförändringar.
# 14: Budgetkompensation 2017 avseende nya löneavtal 2017.
# 15: Ansökan om bidrag för inkoppling av kommunal VA-anslutning till Sösdala Ryttarförening.
# 16: Ny förbundsordning för Kommunalförbundet AV Media Skåne.
# 17: Ny medlem i Östra Skånes hjälpmedelsnämnd.
# 18: Redovisning av uppdrag – Ny politisk organisation.
# 19: Uppdrag att se över kommunstyrelsens ansvarsområde – Sammanträdet avslutas.

November – 2017

# Sammanträdet öppnas och upprop.
# Frågor och interpellationer.
# Valärende.
# Anmälningsärende.
# Strategisk plan 2018-2021 med Budget 2018 och flerårsplan 2019-2021.
# Ulf Berggren (sd).
# Lena Wallentheim (s).
# Pär Palmgren (m).
# Hans-Göran Hansson (mp).
# Robin Gustavsson (kd).
# Mats Sturesson (c).
# John Bruun (l).
# Per-Åke Purk (v).
# Björn Widmark (fv).
# Gruppledarnas replikrunda.
# Strategisk plan – Debatt.
# Ekonomistyrningsprinciper och övriga budgetregler 2018 – Debatt.
# Kommunstyrelsen – Debatt.
# Kommunrevision – Debatt.
# Teknisk nämnd – Debatt.
# Byggnadsnämnd – Debatt.
# Fritidsnämnd – Debatt.
# Kulturnämnd – Debatt.
# Barn- och utbildningsnämnd – Debatt.
# Socialnämnd – Debatt.
# Omsorgsnämnd – Debatt.
# Miljönämnd – Debatt.
# Specifikation till finansförvaltningen – Debatt.
# Beslut – Driftsbudget och investeringsbudget inkl. plan.
# Redovisning av partistöd.
# Förvärv av aktier i Inera AB.
# Revidering av arkivreglemente för Hässleholms kommun.
# Motion ”om placering av minderårig i äktenskap”.
# Motion om utredning av möjlighet till rivning av vanskötta hus.
# Motion om graffitikonst/mural konst.
# Räddningsstationen – flytt till externt läge – ändring av tidigare beslut. Sammanträdet avslutas.

Oktober – 2017

# Sammanträdet öppnas och upprop.
# 1&2: Frågor och interpellationer – Valärende.
# 3: Anmälningsärende.
# 4: Granskningsrapport av rektorers arbetssituation.
# 5: Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016 för Samordningsförbundet.
# 6: Delårsrapport januari-augusti med helårsprognos 2017.
# 7: Överlåtelse av aktier i Kristianstad Airport AB.
# 8: Förslag till arbetsmiljöpolicy för Hässleholms kommun.
# 9: Förslag till integrationsstrategi för Hässleholms kommun.
# 10: Motion om solpaneler på Stadshusets tak.
# 11: Motion om att återskapa trafiklekskolan i Djupadalsparken.
# 12: Redovisning av obesvarade motioner per 2017-08-30.
# 13: Redovisning av kommunfullmäktige beslutade uppdrag avseende mat/måltider ska utvecklas inom skola, vård och omsorg – Sammanträdet avslutas.

September – 2017

# Sammanträdet öppnas och upprop.
# 1: Frågor och interpellationer.
# 2: Valärende.
# 3: Anmälningsärende.
# 4: Begäran om ansvarsfrihet för år 2016 – AV Media Skåne.
# 5: Taxa för tillsyn enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
# 6: Trafikstrategi 2030.
# 7: Översiktsplan för Hässleholms kommun (antagen 2007) – En
översyn av planens aktualitet.

# 8: Antagande av riktlinjer för bostadsförsörjningsprogram.
# 9: Grönstrategi för Hässleholms stad och större stationsorter.
# 10: Begäran om medel för marksanering av Vedhyggegård 1
(Tyringe).

# 11: Byggnadsnämndens äskande om kompensation för att fullfölja uppdraget om tillsyn av ovårdade fastigheter.
# 12: Kompensation för utbetalda vägbidrag 2017.
# 13: Äskande om återföring av medel för löneadministration.
# 14: Äskande av medel för utökad pedagogisk omsorg på obekväma
tider.

# 15: Begäran om förlängd tid för uppdrag – Ny politisk organisation.
# 16: Redovisning av kommunfullmäktige uppdrag avseende viss
kommunal drift och service.

# 17: Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2018. – Sammanträdet avslutas.

Augusti – 2017

# Sammanträdet öppnas och upprop.
# Föredrag av Sven-Olof Pettersson – ”State of the European Union”.
# 1&2: Frågor och interpellationer, Valärende.
# 3: Anmälningsärende.
# 4: Granskning av Överförmyndaren.
# 5: Granskning av Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd.
# 6: Indexreglerad avgift för handläggning av grävtillstånd.
# 7: Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer.
# 8: Valkretsindelning för Hässleholms kommun.
# 9: E-arkiv 2018.
# 10: Hemställan om beslut om verksamhetsområde för allmän VA
försörjning i Lommarp.

# 11: Antagande av riktlinjer för markanvisningar och
exploateringsavtal.

# 12: Hässleholms kommuns medverkan i EU:s borgmästaravtal med
mera.

# 13: Förtida avträde av hyresavtal Trädhuset Hovdala.
# 14: Markan Ungdomens Hus – fortsatt utredning av framtida
verksamhet.

# 15: Industrimark i Hässleholm – utbyggnad av Hässleholm Nord
eller ansökan om ny detaljplan för Röinge 7:3 m.fl. – Sammanträdet avslutas.

Juni – 2017

# Sammanträdet öppnas och upprop.
# 1: Frågor och interpellationer.
# 2: Avgift för onödiga automatlarm.
# 3: Ombyggnad av kök, Vittsjö skola.
# 4: Förvärv avseende Hässleholm 88:30.
# 5: Valärenden.
# 6: Anmälningsärenden.
# 8: Komplettera avgifter för fiberanslutning.
# 9: Utredningsuppdrag – Österås idrottsanläggning – gemensamt
driftbolag med berörda föreningar.

# 10: Utökning av VA-verksamhetsområden – revidering av befintlig plan.
# 11: Revidering av kommunstyrelsens reglemente.
# 12: Revidering av byggnadsnämndens reglemente. Sammanträdet avslutas

Maj – 2017

# Sammanträdet öppnas och upprop. Ärende 1
# 2: Valärende. Bordläggning & Avslutning

April – 2017

# Sammanträdet öppnas och upprop.
# 1&2: Valärende.
# 3: Anmälningsärenden.
# 4&5: Kommunfullmäktiges ansvarsprövning för verksamhetsåret 2016 / Årsredovisning 2016 och investeringsbilagan.
# 6: Granskning av planprocessen.
# 7: Verksamhetsberättelse IT-nämnd Skåne Nordost 2016.
# 8: Trafikstrategi 2030.
# 9: Överenskommelse om samarbete mellan socialnämnden och omsorgsnämnden.
# 10: Redovisning av obesvarade motioner per 2017-03-01.
# 11: Svar på motion angående återköp av Ekegården.
# 12: Svar på motion om återvinning inom kommunkoncernen.
# 13: Svar på motion angående byggande av studentbostäder. Sammanträdet avslutas

Mars – 2017

# Sammanträdet öppnas och upprop.
# 1: Information om centrumutvecklingen av Gertrud Richter.
# 2: Frågor och interpellationer.
# 3: Valärende.
# 4: Anmälningsärenden.
# 5: Granskning av kommunstyrelsens styrning av
kommunledningskontoret.

# 6: Över- och underskottshantering 2017.
# 7: Posthantering genom PostNord.
# 8: Avsiktsförklaring: utbyggnad av dubbelspår på Skånebanan
mellan Hässleholm – Kristianstad.

# 9: Policy för Hässleholms kommuns aktiebolag.
# 10: Ägardirektiv för Hässlehem AB.
# 11: Svar på motion om ändrat parkerings- och stoppförbud utanför tågcentralen i Hässleholm.
# 12: Svar på motion om nationell idrottsutbildning (NIU) på
Hässleholms Gymnasieskola.

# 13: Svar på motion angående gratisparkering och – laddning för elbilar.
# 14: Svar på motion om parkeringstaxor med mera.
# 15: Svar på motion – kräv utdrag ur belastningsregistret innan anställning i vård- och omsorgssektorn.
# 16: Svar på motion angående ändrade hastigheter inom tätbebyggt område. Sammanträdet avslutas.