RADIO HÄSSLEHOLM 98.5

Lyssna direkt

Kommunfullmäktige 2018

< Tillbaka till Kommunfullmäktiges programbank

December – 2018

# Sammanträdet öppnas och upprop.
# 1: Frågor och interpellationer.
# 2: Valärende.
# 3: Anmälningsärende.
# 4: Inlämnade motioner.
# 5: Strategisk plan 2019-2021 med Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021.
# 6: Lars Johnsson (M).
# 7: Hanna Nilsson (SD).
# 8: Lena Wallentheim (S).
# 9: Johan Hammarqvist (C).
# 10: Björn Widmark (FV).
# 11: Robin Gustavsson (KD).
# 12: Agneta Olsson Enochsson (L).
# 13: Magnus Åkeborn (V).
# 14: Arberesha Sabani (MP).
# 15: Gruppledarnas replikrunda.
# 16: Strategisk plan – Debatt.
# 17: Ekonomistyrningsprinciper och övriga budgetregler 2018 – Debatt.
# 18: Övriga budgetregler – Debatt.
# 19: Kommunstyrelsen – Debatt.
# 20: Återupptaget sammanträde – efter lunch.
# 21: Kommunrevision – Debatt.
# 22: Teknisk nämnd – Debatt.
# 23: Återupptaget sammanträde – efter paus.
# 24: Miljö- och stadsbyggnadsnämnd – Debatt.
# 25: Kultur- och fritidsnämnd – Debatt.
# 26: Barn- och utbildningsnämnd – Debatt.
# 27: Socialnämnd – Debatt.
# 28: Omsorgsnämnd – Debatt.
# 29: Specifikation till finansförvaltningen – Debatt.
# 30: Beslut – Strategisk plan 2019-2021 med Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021.
# 31: Ärende 6 – Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken – revidering 2018.
# 32: Ärende 7 – Beslut avseende överenskommelse om fortsatt finansiering av överlåtna uppgifter enligt lag om färdtjänst .
# 33: Ärende 8 – Begäran om anslag – Ombyggnad och anpassning av ny lokalisering av tekniska förvaltningen .
# 34: Ärende 9 – Överlåtelse av aktierna i Hässleholms Vatten AB till Hässleholm Miljö AB .
# 35: Ärende 10 – Redovisning av partistöd 2017 samt ändring av regler för partistöd.
# 35: Ärende 11 – Revidering av internhyror 2018, finansiering och ramförändringar.
# 36: Bordläggning och Justering av valärende – Sammanträdet avslutas.

November – 2018

# Sammanträdet öppnas och upprop.
# Hässleholms kommuns medverkan i val av ombud till Sveriges Kommuner och Landstings kongress 2019.
# 1: Frågor och interpellationer.
# 2: Valärenden.
# 3: Anmälningsärenden.
# 4: Inlämnade motioner.
# 5: Delårsrapport januari-augusti med helårsprognos 2018.
# 6: Revisionsrapport om granskning av kommunens
fastighetsunderhåll.

# 7: Begäran av ökat anslag för moduler till förskola.
# 8: Begäran om medel för inköp, rivning och avstädning av fastigheterna Bjärnum 3:12 samt Bjärnum 3:147.
# 9: Investeringsstöd för agilityhall på Torvalla arena, Västra Torup.
# 10: Överföring av ansvarsområde från tekniska nämnden till fritidsnämnden.
# 11: Beslut om fördelning av budgetkompensation från anslaget Kostnadsökningar på finansförvaltningen.
# 12: Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 2019.
# 13: Skattesats 2019.
# 14: Begäran om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 – AV Media Skåne.
# 15: Förslag till ny nämnds- och förvaltningsorganisation från 2019-01-01.
# 16: Motion om säkerheten på Hässleholms offentliga ytor.
# 17: Motion om att nämnder och bolag ska redovisa ekonomi, verksamhet och eventuella problem på kommunfullmäktige.
# 18: Motion om microplaster – Sammanträdet avslutas.

Oktober – 2018

# Inledning.
# Sammanträdet öppnas och upprop.
# 1: Anmälan av länsstyrelsens protokoll fört vid slutlig rösträkning och mandatfördelning för val till kommunfullmäktige 2018-09-09.
# 2: Val av ordförande samt 1:e och 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige för tiden oktober 2018 – oktober 2022.
# 3: Val av valberedning, ledamöter, ersättare, ordförande och vice ordförande för tiden oktober 2018 – oktober 2022.
# 4: Revidering av kommunstyrelsens reglemente.
# 5: Val av kommunstyrelse, ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande för tiden oktober 2018 – oktober 2022.
# 6: Anmälan – avsägelse, Sammanträdet avslutas.

September – 2018

# Sammanträdet öppnas och upprop.
# 1: Frågor och interpellationer.
# 2: Valärenden.
# 3: Anmälningsärenden.
# 4: Inlämnade motioner.
# 5: Granskningsrapport om riktade statsbidrag för skola och förskola.
# 6: Markan Ungdomens Hus.
# 7: Begäran om medel för planering och renovering av Vanneberga skola.
# 8: Motion om att införa tjänsten ”skattekollen”.
# 9: Motion om förbättrad vattenrening för en bättre miljö. – Sammanträdet avslutas.

Augusti – 2018

# Sammanträdet öppnas och upprop.
# Anförande om EUs roll i kommunpolitiken av Katarina Areskoug Mascarenhas.
# Information.
# 1: Frågor och interpellationer.
# 2: Valärenden.
# 3: Anmälningsärenden.
# 4: Inlämnade motioner.
# 5: Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag med förslag på en central fordonsenhet.
# 6: Förvärv av Drevet 4 för verksamhetslokaler avseende
Hässleholm Miljö AB.

# 7: Förslag till ny prislista gällande avgift för återställning efter förläggning av rör och ledningar i kommunal mark.
# 8: Begäran om utökad budgetram för barn- och
utbildningsförvaltningen avseende teknikcollegesamordnare.

# 9: Ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 för
samordningsförbundet Skåne Nordost.

# 10: Motion gällande flexiblare anställningsformer – en attraktivare arbetsgivare.
# 11: Motion om försöksperiod av arbetstidsförkortning på
socialförvaltningen.

# 12: Motion om gode män i Hässleholms kommun.
# 13: Motion – Förbättra företagsklimatet i kommunen.
# 14: Motion om att införa tjänsten ”skattekollen” – Sammanträdet avslutas.

25 juni – 2018

# Sammanträdet öppnas och upprop.
# 1: Inlämnade motioner.
# 2: Framtidsplan för Hässleholms stad – Fördjupning av kommuntäckande översiktsplan (FÖP).
# 3: Angående borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende derivat.
# 4: Motion om Magnarpskolonin.
# 5: Ändring av förbundsordning för Sydarkivera.
# 6: Motion om våldsbejakande extremism i kommunens skolor – avslutning.

11 juni – 2018

# Sammanträdet öppnas och upprop.
# Information.
# 1: Frågor och interpellationer.
# 2: Valärende.
# 3: Anmälningsärenden.
# 4: Inlämnade motioner.
# 5: Avgift för onödigt automatlarm 2018.
# 6: Utökning av verksamhetsområde för dricksvatten och spillvatten i Hästveda.
# 7: Fördelning av statlig schablonersättning för ensamkommande barn.
# 8: Reviderad prislista för svartfiber.
# 9: Begäran om anslag för ombyggnation av ventilation i Jacobsskolan.
# 10: Åtgärdsplan för olovliga/olagliga boplatser inom kommunal mark.
# Annonsering – nytt möte 180625 – avslutning.

Maj – 2018

# Sammanträdet öppnas och parentation.
# Upprop.
# 1: Frågor och interpellationer.
# 2: Valärende.
# 3: Anmälningsärenden.
# 4: Inlämnade motioner.
# 5: Detaljplan för Lur 2:25 (Vitsippan), Hästveda – antagande och utökning av verksamhetsområde för vatten och avlopp.
# 6: Motion ”Bevara trädhuset för framtiden”.
# 7: Motion om att införa ”E-petitioner”.
# 8: Ny lokalisering av Hässleholms Vatten ABs verksamhet. – Sammanträdet avslutas.

April – 2018

# Sammanträdet öppnas och upprop + Ärende 1&2.
# 3: Anmälningsärende.
# 4: Inlämnade motioner.
# 5: Revisorernas granskning av upphandlingsprocessen.
# 6&7: Kommunfullmäktiges ansvarsprövning för verksamhetsåret 2017 & Årsredovisning 2017.
# 8: Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken – revidering 2018.
# 9: Resursfördelningsmodell från kommunfullmäktige till
nämnderna.

# 10: Motion: ”Bygg en ny bro över Vinne Å”.
# 11: Motion om ny prislista för återställning efter förläggning av rör och ledningar i kommunal mark.
# 12: Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden – Avslutning.

Mars – 2018

# Sammanträdet öppnas och upprop.
# 1: Frågor och interpellationer.
# 2: Valärende.
# 3: Anmälningsärende.
# 4: Inlämnade motioner.
# 5: Granskningsrapport – Granskning av vård och stöd vid missbruk och beroende.
# 6: Tillbyggnad Ekegården.
# 7: Ändring av kvadratmeterpris vid försäljning av kommunal mark för industriändamål.
# 8: Avslut av uppdrag avseende förslag till åtgärder för att nå det finansiella målet om en procent senast 2018.
# 9: Riktlinjer för investeringar.
# 10: Över- och underskottshantering 2018.
# 11: Motion om återvinning inom kommunkoncernen.
# 12: Motion: ”Upphäv det tillfälliga bygglovet för Ljusets moské”.
# 13: Motion om att ställa upp på deklarationen om fossilfritt Sverige.
# 14: Motion ”Att förbättra cykelstråken i kommunen”.
# 15: Motion om C-körkort till personal i räddningstjänsten.
# 16: Motion om tillagningskök på Naturförskolan och Stralsunds förskola. – Avslutning.