RADIO HÄSSLEHOLM 98.5

Lyssna direkt

Kommunfullmäktige 2019

< Tillbaka till Kommunfullmäktiges programbank

December

# *: Sammanträdet öppnas – upprop.
# 1: Frågor och interpellationer.
# a. Fråga till Tekniska nämndens ordförande om vad de medel från investeringsbudgeten har använts till i våra Pågatågsorter.
# b. Fråga till Tekniska nämndens ordförande om hur ska tekniska nämnden hantera sina upphandlingar i framtiden.
# c. Fråga till Kultur- och fritidsnämndens ordförande om vad blir den faktiska besparingen för kommunen när man nu dragit in stödet till våra studieförbund.
# d. Fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande om halveringen av bidragen till Mötesplats Ljungdala och Markan.
# e. Fråga till kommunstyrelsens ordförande om bostadsbyggande på stationsorterna.
# 2: Valärenden.
# 3: Anmälningsärenden.
# 4: Inlämnade motioner.
# 5: Revisionsrapport – granskning av investeringsprocessen i Hässleholms kommun.
# 6: Justering av avgiftsmodell och kursavgifter för Kulturskolans elever.
# 7: Förvärv av del av fastighet Magasinet 3, Havremagasinet.
# 8: Godkännande av köpekontrakt och samarbetsavtal mellan HSB Skåne och kommunen på fastigheten Ängelholm Magnarp 5:27, Magnarpskolonin.
# 9: Policy och styrdokument för Hässleholms kommuns arbete med krisberedskap 2019-2022 samt reglemente för krisledningsnämnden.
# 10: Motion om Finjasjöns tillstånd.
# 11: Motion om arbetsmiljöansvarsliknande regler på daglig verksamhets verksamheter .
# 12: Motion om GC-väg mellan Stoby och Ballingslöv med mera – Sammanträdet avslutas.

November

# 1: Sammanträdet öppnas – upprop.
# * Presentation av Hässleholms Vatten.
# * Presentation av Hässlehem.
# * Presentation av Hässleholm Miljö.
# * Presentation av HIBAB.
# * Fortsättning utav sammanträdet – justering av närvaro.
# 2: Frågor och interpellationer.
# a. Fråga till tekniska nämndens ordförande om våtmark på Hovdala.
# b. Fråga till kommunstyrelsens ordförande om hur ser stödet ut för de chefer de på olika arbetsplatserna som tvingas jobba med frågor som att säga upp personal.
# c. Fråga till tekniska nämndens ordförande om vad de medel från investeringsbudgeten har använts till i våra Pågatågsorter.
# d. Fråga till tekniska nämndens ordförande om hur ska tekniska nämnden hantera sina upphandlingar i framtiden.
# e. Fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande om vad blir den faktiska besparingen för kommunen när man nu dragit in stödet till våra studieförbund.
# 3: Valärenden.
# 4: Anmälningsärenden.
# 5: Inlämnade motioner.
# 6: Översyn av det totala föreningsstödet.
# 7: VA-strategi för Hässleholms kommun.
# 8: Utökning av verksamhetsområde för dagvatten inom planområde Vannaröd 7:35 med flera.
# 9: Begäran om översyn av miljö- och stadsbyggnadsnämndens reglemente alternativt tillskjutande av resurser.
# 10: Skattesatsen 2020.
# 11: Revidering av policy för Hässleholms kommuns aktiebolag.
# 12: Ägardirektiv för Hässleholms Industribyggnads AB och dess dotterbolag.
# 13: Ägardirektiv för Hässleholm Miljö AB och dess dotterbolag.
# 14: Motion – Finjasjöns tillstånd.
# 15: Motion om Hässleholms järnvägsstation.
# 16: Motion om att förhindra spridning av mikroplaster från lekplatser – Sammanträdet avslutas.

September

# Sammanträdet öppnas och upprop.
# Information om Tingsrätten och att arbeta som nämndeman, lagman Kristina Andersson och chefsadministratör Anna Maria Schuster.
# 1: Frågor och interpellationer.
# 2: Valärenden.
# 3: Anmälningsärenden.
# 4: Inlämnade motioner.
# 5: Handlingsalternativ för att tillgodose lokalbehov för föreningarna; Hässleholms Tennisklubb, Gymnastikföreningen Örnen, HAIS samt badmintonklubben Gripen.
# 6: Samordningsförbundets Skåne Nordost årsredovisning för verksamhetsåret 2018.
# 7: Ändring av reglemente för Pensionärsrådet.
# 8: Ändring av barn- och utbildningsnämndens reglemente.
# 9: Motion om att köpa mer svenskt kött.
# 10: Motion om insatser mot psykisk ohälsa hos barn och ungdomar.
# 11: Motion om exploatering av parker i kommunens tätorter.
# 12: Motion om hälsofrämjande insatser för seniorer i Hässleholms kommun.
# 13: Motion om anställning av kommunala ordningsvakter.
# 14: Motion om trygghetsbelysning.
# 15: Motion om förskola på obekväma tider.
# 16: Motion om nattjour för hemlösa i Parkvillan.
# 17: Motion om avståndstagande. -Sammanträdet avslutas.

Augusti

# Sammanträdet öppnas och upprop.
# 1: Frågor och interpellationer. Fråga till ordföranden i omsorgsnämnden om reglementet gällande assistans för utlandsresor för dem som bor på LSS-boende har ändrats
# 2: Valärenden.
# 3: Anmälningsärenden.
# 4: Inlämnade motioner.
# 5: Revisionsrapport om granskning av kommunens introduktionsprogram.
# 6: Uppdraget vid servicekontoren i Vittsjö, Sösdala och Hästveda – kompletterad tjänsteskrivelse.
# 7: Program för uppföljning av privata utförare.
# 8: Begäran om utökat äskande av medel för ombyggnad av
Folktandvården i Hässleholm.

# 9: Begäran om medgivande till ändring av stadgar för Hörjagården Förening upa.
# 10: Värdeöverföring från Hässlehem AB 2019-2021.
# 11: Ändring av bolagsordningar för Hässleholm M6 AB, Hässleholm Norra Station AB och Byggaren 3 Fastighets AB.
# 12: Motion om att öppna upp för biltrafik mellan Magasinsgatan och Nettorondellen.
# 13: Motion om ungdomens hus.
# 14: Motion – Utredning och eventuellt införande av parkeringsskiva.
# 15: Motion om redovisning av de kommunala bolagens verksamhet.
# 16: Motion – Låt allmänheten få närvara vid de kommunala bolagens stämmor.
# 17: Motion – Införande av förbud mot böneutrop i Hässleholms
lokala ordningsföreskrifter.

# 18: Bordläggning av ärende 18-20. Sammanträdet avslutas.

Juni

# Sammanträdet öppnas och upprop.
# 1: Frågor och interpellationer.
# 2: Valärende.
# 3: Anmälningsärende.
# 4: Inlämnade motioner.
# 5: Revisionsrapport om granskning av kommunens introduktionsprogram.
# 6: Strategisk plan 2019-2021 med Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021.
— Lars Johnsson (M).

# 7: Hanna Nilsson (SD).
# 8: Lena Wallentheim (S).
# 9: Lena Svensson (C).
# 10: Björn Widmark (FV).
# 11: Robin Gustavsson (KD).
# 12: Agneta Olsson Enochsson (L).
# 13: Magnus Åkeborn (V).
# 14: Dolores Öhman (MP).
# 15: Gruppledarnas replikrunda.
# 16: Strategisk plan – Debatt.
# 17: Ekonomistyrningsprinciper och övriga budgetregler 2018 – Debatt.
# 18: Kommunstyrelsen – Debatt.
# 19: Teknisk nämnd – Debatt.
# 20: Kultur- och fritidsnämnd – Debatt.
# 21: Barn- och utbildningsnämnd – Debatt.
# 22: Socialnämnd – Debatt.
# 23: Omsorgsnämnd – Debatt.
# 24: Miljö- och stadsbyggnadsnämnd – Debatt.
# 25: Specifikation till finansförvaltningen – Debatt.
# 26: Beslut – Strategisk plan 2019-2021 med Budget 2019 och flerårsplan 2020-2021.
# 27: Ärende 7 – Ansvarsfrihet år 2018 för kommunalförbundet AV Media Skåne.
# 28: Ärende 8 – Ansvarsfrihet år 2018 för kommunalförbundet Sydarkivera.
# 29: Ärende 9 – Ansvarsfrihet år 2018 för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd.
# 30: Ärende 10 – Uppdraget vid servicekontoren i Vittsjö, Sösdala och Hästveda.
# 31: Ärende 11 – Taxa för Hässleholms kommuns tillsyn enligt tobakslagen.
# 32: Ärende 12 – Central fordonsenhet, ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser. Bordläggning av resterande ärenden. Sammanträdet avslutas.

Maj

# Sammanträdet öppnas och upprop.
# Information om branden i Hästveda. Anders Nählstedt och Kajsa Hermansson.
# 1: Frågor och interpellationer.
# 2: Valärenden.
# 3: Anmälningsärenden.
# 4: Inlämnade motioner.
# 5-8: Årsredovisning 2018 med investeringsbilaga och Kommunfullmäktiges ansvarsprövning för verksamhetsåret 2018.
# 9: Bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL18).
# 10: Avsteg från fastställt kvadratmeterpris för planlagd mark för verksamhetsändamål – del av fastigheten Röinge 7:3.
# 11: Utökning av verksamhetsområde för allmän VA-försörjning i Röinge.
# 12: Justering av renhållningstaxa för Hässleholms kommun 2019.
# 13: Motion om att inrätta en samrådsgrupp inom omsorgen.
# 14: Motion om att öka antalet deltidsbrandmän – Sammanträdet avslutas.

April

# Sammanträdet öppnas och upprop.
# 1: Frågor och interpellationer.
# 2: Valärenden.
# 3: Anmälningsärenden.
# 4: Inlämnade motioner.
# 5: Avgift för onödiga automatiska brandlarm.
# 6: Kommunikationspolicy för Hässleholms kommun.
# 7: Motion – Införa utmaningsrätt i Hässleholms kommun.
# 8: Redovisning av obesvarade motioner per 2019-04-30.
# 9: Ändring av kommunstyrelsens reglemente – Sammanträdet avslutas.

Mars

# Sammanträdet öppnas och upprop.
# 1: Frågor och interpellationer.
# 2: Valärenden.
# 3: Anmälningsärenden.
# 4: Inlämnade motioner.
# 5: Över- och underskottshantering 2019 .
# 6: Borgensavgifter 2019.
# 7: Förslag till riktlinjer för lokalförsörjning i Hässleholms kommun.
# 8: Motion om solenergi – Sammanträdet avslutas.