RADIO HÄSSLEHOLM 98.5

Lyssna direkt

Kommunfullmäktige 2020

< Tillbaka till Kommunfullmäktiges programbank

Oktober

# Sammanträdet öppnas och upprop.
# 1: Frågor och interpellationer.
# 2: Valärenden.
# 3: Anmälningsärenden.
# 4: Inlämnade motioner.
# 5: Förvärv av fastigheten Hässleholm Brännmästaren 7.
# 6: Delårsrapport januari-augusti 2020 med helårsprognos 2020.
# 7: Granskning av kostnader för stödinsatser inom BUN:s verksamhetsområde.
# 8: Motion om att ”återupprätta biblioteksfriden” – Bordläggning ärende 9-12 – Sammanträdet avslutas.

September

# Sammanträdet öppnas och upprop.
# 1: Frågor och interpellationer.
# 2: Valärenden .
# 3: Anmälningsärenden.
# 4: Inlämnade motioner.
# 5: Detaljplan för del av Hässleholm 87:22 m.fl. (Björklunda).
# 6: Skriftlig information från bolagen om deras verksamheter utifrån ägardirektiv och framtidsplaner.
# 7: Utökade budgetanslag – Nybyggnad Förskola Västra Hässleholm.
# 8: Förslag till bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda.
# 9: Antal ledamöter och ersättare i arbetsmarknadsnämnden.
# 10: Antagande av handlingsprogram för skydd mot olyckor för mandatperioden fram till 2022.
# 11: Överlåtelse av operativ tillsyn enligt miljöbalken.
# 12: Verksamhetsområde för allmän VA-försörjning i Ubbalt.
# 13: Fusion mellan Hässleholms Miljö AB och Hässleholms Vatten AB.
# 14: Granskning av kostnader för stödinsatser inom BUN:s verksamhetsområde.
# 15: Redovisning av erhållet lokalt partistöd jämte granskningsrapport.
# 16: Sammanträdesdagar 2021 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott.
# 17: Motion om att erbjuda skolskjuts till elever som väljer byskolor.
# 18: Motion om att göra en plan för ”bostad först” i Hässleholm.
# 19: Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning och omsorgsnämndens reglemente för att möjliggöra distansdeltagande. – Sammanträdet avslutas.

Augusti

# Sammanträdet öppnas och upprop.
# 1: Frågor och interpellationer.
# 2: Valärenden .
# 3: Anmälningsärenden.
# 4: Inlämnade motioner.
# 5: Placering av framtida badhus i Hässleholm.
# 6: Begäran om utökad investeringsbudget för säkerställande av
fortsatt framdrift i fiberprojektet under 2020.

# 7: Värdeöverföring från Hässlehem AB 2020.
# 8: Motion om att skapa en torglekplats.
# 9: Motion om Magnarpskolonin.
# 10: Motion till minne av Magnarpskolonin.
# 11: Motion om att cykelpassagerna i kommunen byggs om till
cykelöverfarter.

# 12: Motion om Gena industriområde.
# 19: Motion ”Bullerdämpande trafikåtgärder i Hässleholms kommun” –
Sammanträdet avslutas.

Juni

# Sammanträdet öppnas och upprop.
# 1: Frågor och interpellationer.
# 2: Anmälningsärenden .
# 3: Inlämnade motioner.
# 4: Årsredovisning 2019.
# 5: Kommunfullmäktiges ansvarsprövning för verksamhetsåret 2019 – kommunstyrelsen.
# 6: Kommunfullmäktiges ansvarsprövning för verksamhetsåret 2019 – Miljö- och stadsbyggnadsnämnden.
# 7: Kommunfullmäktiges ansvarsprövning för verksamhetsåret 2019 – Kultur- och fritidsnämnden.
# 8: Kommunfullmäktiges ansvarsprövning för verksamhetsåret 2019 – Barn- och utbildningsnämnden.
# 9: Kommunfullmäktiges ansvarsprövning för verksamhetsåret 2019 – Övriga nämnder.
# 10: Ansvarsfrihet år 2019 för kommunalförbundet AV Media Skåne.
# 11: Ansvarsfrihet år 2019 för Östra Skånes Hjälpmedelsnämnd.
# 12: Granskningsrapport om planprocessen.
# 13: Ny nämnds- och förvaltningsorganisation.
# 14: Valärenden.
# 15: Förhyrning av lokaler till socialförvaltningen inom fastigheten Kornet 2.
# 16: Socialnämndens hemställan om komplettering av budget 2020.
# 17: Överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken.
# 18: Begäran om budgetanslag för Fyrklöverns förskola byggnad D, Hässleholm.
# 19: Bordläggning av ärende 19-21. Sammanträdet avslutas.

April

# Sammanträdet öppnas, parentation och upprop.
# 1: Frågor och interpellationer.
# 2: Valärende.
# 3: Anmälningsärenden.
# 4: Inlämnade motioner.
# 5: Över- och underskottshantering 2020.
# 6: Revidering av taxa för offentlig livsmedelskontroll.
# 7: Förslag till ny förvaltnings- och nämndsorganisation från 2020-07-01 .
# 8: Anhållan om utökad budgetram för kommunledningsförvaltningen, arbetsmarknadsenheten.
# 9: Förändrad tidpunkt för fastställande av Strategisk plan med budget 2021 och flerårsplan 2022-2023 .
# 10: Revidering av placeringsregler för Hässleholms kommuns
pensionsmedel.

# 11: Avgift onödiga automatiska brandlarm.
# 12: Taxa för tillsynsbesök, tillståndsprövning samt godkännande av föreståndare för explosivvara.
# 13: Förslag till nytt reglemente för Brottsförebyggande rådet.
# 14: Redovisning av prioriterade insatser för bostadsförsörjningen.
# 15: Redovisning av obesvarade motioner per 2020-04-30.
# 16: Motion om Vanneberga skola.
# 17: Motion om att minska matsvinnet – värna miljön.
# 18: Motion om praktikplatser för gymnasieskolans elever.
# 19: Motion om risk- och konsekvensanalyser av beslut.
# 20: Motion om inrättande av jourskolor.v
# 21: Motion om GC-väg mellan Stoby och Ballingslöv med mera.
# 22: Motion om kostnader för att någon annan har sagt upp
förvaltningschefen.

# 23: Motion om kommunikationsoperatör i fibernätet Hässleholm – Sammanträdet avslutas.

Februari

# Sammanträdet öppnas och upprop.
# 1&2: Frågor och interpellationer / Valärende.
# 3: Inlämnade motioner.
# 4: Svar på revisionsrapport – granskning av lokalförsörjningsprocessen.
# 5: Ägardirektiv för Hässlehem AB.
# 6: Godkännande av kommunal borgen samt investering för nybyggnad av Hus M4, Verkstaden 9.
# 7: Borgensavgifter 2020.
# 8: Godkännande av kommunal borgen för byggnation på Wendes 1.
# 9: Inrättande av verksamhetsområde för allmänna vattentjänster
avseende dricksvatten.

# 10: Motion om kostnader för uppsägning av förvaltningschef.
# 11: Motion om digitalisering och översyn av ersättning och arvode till kommunpolitiker – Sammanträdet avslutas.

Januari

# Sammanträdet öppnas och upprop.
# 1: Frågor och interpellationer.
– Fråga till kultur- och fritidsnämndens ordförande om halveringen av bidragen till Mötesplats Ljungdala och Markan.
# 2: Valärenden.
# 3: Anmälningsärenden.
# 4: Inlämnade motioner.
# 5: Budgetreglering på finansförvaltningen och nämnderna med anledning av höjd arbetsgivaravgift år 2020 .
# 6: Redovisning av partistöd 2018.
# 7: Godkännande av köpekontrakt och samarbetsavtal mellan HSB Skåne och kommunen på fastigheten Ängelholm Magnarp 5:27,Magnarpskolonin . – Sammanträdet avslutas.