RADIO HÄSSLEHOLM 98.5

Lyssna direkt

Kommunfullmäktige 2011

< Tillbaka till Kommunfullmäktiges programbank

Kommunfullmäktige i Hässleholm sammanträder i regel sista måndagen i månaden.
Här nedan kan Du välja att lyssna till tidigare sammanträden.

December – 2011

■ Sammanträdet öppnas och upprop.
■ Information om Hässleholm Nord och finansieringsavtal Jernhusen lämnas av
näringslivschef Charlotte Fogde-Andreasson och projektledare Johan Ericsson..

■ Frågor.
■ Svar på interpellation angående allaktivitetshus i Hästveda.
■ Begäran om höjd kreditram för Hässleholm Teknik AB.
■ Valärenden.
■ Anmälningar.
■ Sammanträdet avslutas med tal och julklappar.

November – 2011

■ Sammanträdet öppnas och upprop.
■ Ändring av ägardirektiv för AB Hässleholmsbyggen.
■ Reglemente för kulturnämnden – ändring.
■ Inrättande av lokala styrelser vid Läredaskolan och Mala skola.
■ Investeringsstöd till Vittsjö idrottsplats.
■ Avtal mellan Hässleholms kommun och Kulturföreningen Markan om upplåtelse av fastighet samt bidrag.
■ Budget 2012 och flerårsplan 2013 – 2014.
■ Urban Widmark (m).
■ Tommy Nilsson (s).
■ Patrik Jönsson (sd).
■ Lars-Göran Wiberg (c).
■ Robin Gustasson (kd).
■ Peter Grot (mp).
■ Lars Arvidsson (fp).
■ Per-Åke Purk (v).
■ Susanna Kenbnnetsdotter (fv).
■ Gruppledarnas replikrunda.
■ Diskussion och beslut Målstyrning.
■ Diskussion och beslut Kommunfullmäktige.
■ Diskussion och beslut Kommunrevision.
■ Diskussion och beslut Kommunstyrelsen.
■ Forts. Diskussion och beslut Kommunstyrelsen.
■ Diskussion och beslut Byggnadsnämnden.
■ Diskussion och beslut Kulturnämnden.
■ Diskussion och beslut Barn- och utbildningsnämnden.
■ Diskussion och beslut Socialnämnden.
■ Diskussion och beslut Omsorgsnämnd.
■ Diskussion och beslut Miljönämnden.
■ Diskussion och beslut Finansförvaltningen.
■ Diskussion och beslut Generella att-satser.
■ Svar på interpellation ang allaktivitetshus i Hästveda.
■ Valärenden.
■ Anmälningar.

Oktober – 2011

■ Sammanträdet öppnas och upprop.
■ Fråga 1.
■ Fråga 2.
■ Svar på revisionsrapport – Granskning av omsorgsnämndens hantering av enskilda vårdgivare.
■ Delårsrapport januari-augusti samt helårsprognos 2011.
■ Tilläggsavtal till avsiktsförklaring för etablering av kombiterminal och logistikpark på Hässleholm Nord.
■ Tydligt medlemsansvar i Kommuninvest – Regressavtal och Garantiavtal.
■ Redovisning av kommunal medfinansiering.
■ Valärenden.
■ Anmälningar.

September – 2011

■ Sammanträdet öppnas och upprop.
■ Vd Henrik Brink presenterar Hässleholms Vatten AB.
■ Enkel fråga från Tommy Nilsson (S).
■ Enkel fråga från Lena Nilsson (S).
■ Svar på revisionsrapport – Granskning av förvaltningen för arbetsmarknad och kompetensutveckling.
■ Svar på revisionens synpunkter på årsredovisning 2010.
■ Medel till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda kostnader samt oförutsedda investeringar.
■ Valärenden.
■ Anmälningar.

Augusti – 2011

■ Sammanträdet öppnas och upprop.
■ Svar på revisionsrapport – Granskning av socialnämnden.
■ Svar på revisionsrapport – Granskning av kommunens uppföljning och tillsyn av placerade barn och ungdomar.
■ Svar på revisionsrapport – Granskning av kommunens lantmäteriverksamhet.
■ Revidering av avgifter för tillstånd och tillsyn av alkoholservering.
■ Införande av valfrihetssystem inom omsorgens verksamhetsområde.
■ Taxa för kontroll enligt tobakslagen.
■ Förändring av investeringsbudget 2011 för Hässleholm Nord.
■ Översyn av placeringsreglerna för kommunens pensionsmedel.
■ Avsiktsförklaring angående boll- och friidrottshall i Tyringe.
■ Omläggning VA-ledningar för Bergendahls.
■ Redovisning av uppgifter till länsstyrelsen angående allmänna va-anläggningar.
■ Förlängning av konsortialavtal för Kristianstad Airport AB 2011-07-01- 2012-06-30.
■ Konstgräs på Österås IP.
■ Valärenden.
■ Anmälningar.

Juni – 2011

# Sammanträdet öppnas och upprop.
# Information från barn- och utbildningschef Karin Karlén och gymnasiestrateg Lisbeth Johansson.
# Svar på motion om att enbart servera grönlistad fisk.
# Bildandet av en kollektivtrafikmyndighet i Skåne – ändring av
avtal på grund av ändrad lagstiftning.

# Svar på motion angående ny vaktmästarorganisation i skolan.
# Valärenden.
# Anmälningar.

Maj – 2011

# Sammanträdet öppnas och upprop.
# Information från stadsbyggnadschef Leif Berg om Sösdala.
# Svar på revisionsrapport – Granskning av kommunledningskontorets organisation.
# Verksamhetsberättelse 2010 för IT-nämnd Skåne Nordost.
# Begäran om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010 från Kommunalförbundet AV Media Skåne.
# Ny taxa för byggnadsnämndens verksamhet 2011.
# Valärenden.
# Anmälningar.

April – 2011

KF 2011-04-26 Sammanträdet öppnas och upprop.
KF 2011-04-26 Revisionsberättelse för 2010 års verksamhet, Ansvarsfrihet för 2010 års verksamhet, Kommunens årsredovisning för 2010.
KF 2011-04-26 Reglemente för IT-nämnd Skåne Nordost.
KF 2011-04-26 Tillägg till avtal om samverkan i IT-nämnd Skåne Nordost.
KF 2011-04-26 Obesvarade motioner per 2010-12-31.
KF 2011-04-26 Svar på interpellation angående bemanningen inom hemtjänsten.
KF 2011-04-26 Valärenden.
KF 2011-04-26 Anmälningar.

Mars – 2011

KF 2011-03-28 Sammanträdet öppnas och upprop.
KF 2011-03-28 Information från utvecklingschef Anna Lilja Svartbeck angående Målstyrningsmodell för Hässleholms kommun.
KF 2011-03-28 Enkel fråga från Per-Åke Phurk.
KF 2011-03-28 Enkel fråga från Tommy Nilsson.
KF 2011-03-28 Svar på revisionsrapport – Granskning av IT-nämnden Skåne Nordost.
KF 2011-03-28 Samarbetsavtal mellan socialnämnden och msorgsnämnden iHässleholms kommun
KF 2011-03-28 Nytt reglemente för socialnämnden
KF 2011-03-28 Nytt reglemente för omsorgsnämnden
KF 2011-03-28 Kompletteringsbudget 2011
KF 2011-03-28 Nytt badhus på Österås i Hässleholm. Del 1
KF 2011-03-28 Nytt badhus på Österås i Hässleholm. Del 2
KF 2011-03-28 Miljöbokslut 2006-2010
KF 2011-03-28 Målstyrningsmodell för Hässleholms kommun
KF 2011-03-28 Budget för IT-nämnd Skåne Nordost 2011
KF 2011-03-28 Ändring i kommunens lokala ordningsföreskrifter
KF 2011-03-28 Borgen för Hässleholms Vatten AB
KF 2011-03-28 Svar på motion om avveckling av delägarskapet i Kristianstad Airport
KF 2011-03-28 Valärenden
KF 2011-03-28 Anmälningar

Januari – 2011

Kf 2011-01-31 Radions inledning.
Kf 2011-01-31 Inledning och upprop.
Kf 2011-01-31 Frågor.
Kf 2011-01-31 Svar på revisionsrapport – Granskning av rutinen för hantering av avgifter inom omsorgsverksamheten.
Kf 2011-01-31 Svar på revisionsrapport – Granskning av Hässleholms kommuns delårsrapport 2010-08-31.
Kf 2011-01-31 Avtal med Migrationsverket om mottagande av ensamkommande barn.
Kf 2011-01-31 Budgetäskande för 2010 från omsorgsnämnden.
Kf 2011-01-31 Begäran från socialnämnden om tilläggsanslag 2010.
Kf 2011-01-31 Ändring av barnomsorgstaxan för barn vars föräldrar är arbetslösa eller föräldralediga enligt föräldraledighetslagen.
Kf 2011-01-31 Begäran om budgetkompensation för ökade bidragskostnader till enskilda verksamheter och fristående skolor 2010.
Kf 2011-01-31 Svar på motion om utbildning av personal i omsorgsförvaltningen avseende källsortering av hushållsavfall.
Kf 2011-01-31 Anmälningar.
Kf 2011-01-31 Valärenden.